Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawa Dolna, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 4973 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 4972 obr. Tarnawa Dolna, gmina Zembrzyce”.

1. Zamawiający:
Gmina Zembrzyce
34-210 Zembrzyce 540
tel. 33/8746002
e-mail:

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 zł, nie mają zastosowania przepisy wymienionej ustawy.

3. Zakres rzeczowy:
Wykonanie wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z rozgraniczeniem przedmiotowej nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in.
a. analizę stanu prawnego nieruchomości,
b. wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
c. sporządzenie oraz zaewidencjonowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej stosownej dokumentacji geodezyjnej, celem wydania decyzji administracyjnej.

4. Termin realizacji zadania: do 8 miesięcy od podpisania umowy.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia – w terminie do 25.03.2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Zembrzyce, lub w formie elektronicznej na adres: .

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę i termin realizacji zamówienia.

 

Załącznik:
1. Formularz ofertowy

docformularz-ofertowy.doc45 KB