Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają; 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach

Wnioski można składać w dowolnym terminie, najpóźniej do 31 października 2022 roku. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie zrealizowane w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest wpisanie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. urzędowania od 7-15, tel. 33 874 64 00

Więcej informacji na temat wsparcia na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.