INFORMACJA

o wynikach konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce na rok 2022”.

Konsultacje Programu przeprowadzono w dniach od 07.10.2021 r. do 19.10.2021 r.

Informacja o konsultacjach została ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zembrzyce.
Ponadto poszczególne podmioty działające na terenie Gminy zostały powiadomione pisemnie o przeprowadzanych konsultacjach, jak również została im wysłana treść projektu programu.

W ramach konsultacji żadna z organizacji działających na terenie Gminy Zembrzyce nie zgłosiła uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce na rok 2022”.

W związku z powyższym projekt nie został zmieniony.