Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Jeżeli Twój budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Uwaga: Złożone ankiety dotyczące sposobu ogrzewania NIE zwalniają właściciela lub zarządcy budynku z ustawowego obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Deklaracje można złożyć:

w formie elektronicznej - poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego lub e-dowodu;
w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Zembrzyce – do Wójta Gminy Zembrzyce, siedziba: 34-210 Zembrzyce 540)

Więcej informacji oraz formularz deklaracji (wraz z przykładowo wypełnioną deklaracją) można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

FORMULARZ A – budynki i lokale mieszkalne
FORMULARZ B – budynki i lokale niemieszkalne

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tut. Urząd zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze składanie deklaracji. Termin został przedłużony do dnia 15 listopada 2021r.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.