Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

1.   Nabór do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie do 28 lutego 2019 r.

Terminy rekrutacji

Wójt Gminy Zembrzyce podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I  publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.)  Wójt Gminy Zembrzyce Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia  30 stycznia 2019r. ustalił na rok szkolny 2019/2020  terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  i klas I  szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce – załącznik nr 1.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolnym 2019/2020 do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do 31.01.2019r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

28.02.2019r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku  do dyrektora szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do:

  • przedszkola
  • oddziału przedszkolnego

04.03.2019r. – 15.03.2019r.

do godz.15.00

23.04.2019r. – 26.04.2019r.

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do przedszkola, oddziału przedszkolnego

18.03.2019r. – 21.03.2019r.

do godz.15.00

29.04.2019r. – 06.05.2019r.

do godz.15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.03.2019r.

do godz.15.00

07.05.2019r.

do godz.15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

do  29.03.2018r.

do godz.15.00

do 13.05.2019r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.04.2018r.

do godz.15.00

14.05.2019r.

do godz.15.00

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
Złożenie do dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 Kryteria rekrutacji

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt.
2) niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 30 pkt.
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 30 pkt.
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 30 pkt.
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt.
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 30 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą XXIII/189/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  dostępne są w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

2. Nabór do klasy I  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zembrzyce.

Termin rekrutacji

Termin rekrutacji rok szkolny 2019/2020  określa Wójt Gminy Zembrzyce Zarządzeniem

Nr 12/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce  zał.nr 2.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do   klas I publicznych szkół podstawowych,

 dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym

do 31.01.2019r.

 

Złożenie wniosku  do dyrektora szkoły o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03.2019r. – 15.03.2019r.

do godz.15.00

23.04.2019r. – 26.04.2019r.

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18.03.2019r. – 21.03.2019r.

do godz.15.00

29.04.2019r. – 06.05.2019r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2019r.

do godz.15.00

 

07.05.2019r.

do godz.15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

do  29.03.2018r.

do godz.15.00

do 13.05.2019r.

 do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.04.2019r.

do godz.15.00

 

14.05.2019r.

do godz.15.00

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
Złożenie do dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.

 Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej dostępne są w każdej szkole podstawowej.

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 206 dni temu