Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 05 marca 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 

 1. Zakończono prace związane z budową kanalizacji w Tarnawie Dolnej, inwestycja została zatwierdzona przez Powiatową Inspekcję Nadzoru Budowlanego, od 20.04.2015 r. będą przeprowadzane roboty zamykające inwestycję.
 2. Trwają prace związane z odbudową nawierzchni na drogach, na których były przeprowadzone roboty związane z budową kanalizacji.
 3. Wykonano prace związane z przeprojektowaniem spornych odcinków kanalizacji w Tarnawie Dolnej w obszarze dróg gminnych Starczały i Starczały II.
 4. Uzyskano pozwolenie wodno- prawne na zrzut ścieków do zbiornika retencyjnego oraz do rzeki Skawy.
 5.  Zakupiono działki pod teren rekreacyjny i parking w Tarnawie Górnej oraz pod drogę dojazdową do Osiedla Bace w Zembrzycach.
 6. Nabyto w drodze darowizny od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zembrzycach nieruchomość przy cmentarzu w Zembrzycach.
 7. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Już pływam” dofinansowanego przez Województwo Małopolskie. Programem objętych jest 75 uczniów klas IV-VI z szkół podstawowych
 8. Przystąpiono do realizacji organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu specjalnego „Szansa na lepsze jutro”. Wsparciem zostały objęte 4 osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Dzięki takim działaniom osoby te mają okazję powrócić do aktywności zawodowej, a także zyskać nowe umiejętności oraz poszerzyć wiedzę i kompetencje niezbędne podczas poruszania się na rynku pracy.
 9. Przy współpracy z Wojewodą Małopolskim kontynuowane jest również wsparcie dla rodzin w ramach realizacji programu opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. W związku z tym osoby z terenu Gminy Zembrzyce mają możliwość skorzystania z udziału w turnusach opiekuńczych finansowanych w części z budżetu Gminy, zaś w części z budżetu Wojewody.
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach w 2015 r. przystąpił ponownie do „Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok  2015”. Dzięki udziałowi w Programie możliwe jest pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami wieloproblemowymi zamieszkałymi na terenie Gminy Zembrzyce.
 11. Podpisano umowę na sporządzenie wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie termomodernizacji Zespołu Szkól w Zembrzycach wraz audytem energetycznym dla termomodernizacji części obiektu.
 12. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe  pn. „Remont dróg gminnych na terenie gminy Zembrzyce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2014r.”
 13. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Śmiechówka” w Śleszowicach (4 lampy).
 14. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”.
 15.  Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach na którym m.in. zaopiniowano pozytywnie projekt statutu zakładu oraz sprawozdanie finansowe za 2014 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- spotkaniu poświęconym ochronie powietrza w Małopolsce, które jednocześnie zapoczątkowało konsultacje społeczne Krajowego Programu Ochrony Środowiska,

- spotkaniu z Panem Stanisławem Gawłowskim  – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska wraz z Wójtami Gminy Mucharz i Stryszów,

- spotkaniu z Wojewodą Małopolskim Panem Jerzym Millerem wraz z wójtami Gminy Mucharz i Stryszów w zakresie możliwości przekazania działek pod inwestycje w centra rekreacyjne,

- VI Sesji Rady Powiatu Suskiego,

- spotkaniu w Parafii Św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej, którego tematem było omówienie  organizacji Światowych Dni Młodzieży w Dekanacie Sucha Beskidzka,

- spotkaniu poświęconym organizacji XVII Gwiaździstego Zlotu Turystycznego szlakami św. Jana Pawła II ,

- wyjeździe z członkiniami KGW Marcowianki do Raciechowic celem zapoznania się z zasadami funkcjonowania spółdzielni socjalnych,

- otwarciu nowo wyremontowanej sali w Śleszowicach,

- posiedzeniu Rady Sołeckiej w Tarnawie Górnej,

- Walnym Zebraniu Uprawnionych Właścicieli Wsi Zembrzyce, gdzie Wójt Gminy przedstawił  prośbę w zakresie udostępnienia terenu pod zmianę lokalizacji PSZOK,

- spotkaniach poświęconych organizacji Dni Gminy Zembrzyce

- wydarzeniach sportowo – kulturalnych: Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych w Bieńkówce, Konkurs BRD w Budzowie.

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1818 dni temu