Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce w ramach Projektu „Indywidualizacja”

Zembrzyce: Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce w ramach Projektu „Indywidualizacja
Numer ogłoszenia: 41928 – 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 67 32, faks 33 874 60 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zembrzyce w ramach Projektu Indywidualizacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć w projekcie POKL.09.01.02-12-145/11-00 Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, w latach 2012-2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce, woj. małopolskie. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w następujących szkołach i specjalnościach: Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej 1. Część nr 1 – Zajęcia wspomagające czytanie ze zrozumieniem i pisanie – łącznie 60 godzin dla 2 grup. Zespół Szkół w Zembrzycach 2. Część nr 2 – Zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające uzdolnienia – łącznie 90 godzin dla 3 grup. Szkoła Podstawowej w Śleszowicach 3. Część nr 3 – Zajęcia wspomagające czytanie ze zrozumieniem i pisanie – łącznie 60 godzin dla 2 grup. Szkoła Podstawowej w Marcówce 4. Część nr 4 – Zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające uzdolnienia – łącznie 60 godzin dla 2 grup. Czas trwania zajęć wspierających czytanie i pisanie i zajęć matematyczno-przyrodniczych to 45 minut. Zajęcia odbywają się w każdym miesiącu od 1 marca do 28 czerwca 2013r. Miesięczny harmonogram poszczególnych zajęć do uzgodnienia z Dyrektorami poszczególnych szkół..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga uprawnień określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza : 1. aktualizacja danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez : zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp., 2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania 3. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4. ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. 5. zamiany harmonogramu realizacja zadania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gminnym Zespole Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Dokumentacja przetargowa do pobrania :

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :

 

Dodano w dziale Przetargi 2614 dni temu