OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zembrzyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dodano w dziale Aktualności 335 dni temu