Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

 Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

         W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 22 czerwca 2017 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Podpisano umowę na dofinansowanie „Projektu Na piątkę z plusem – wzmacnianie  kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na kwotę 954 457,43 zł. Projekt będzie realizowany w 2017 i 2018 roku.

2. Zorganizowano wyjazd na Zieloną Szkołę do Łeby dla 97 uczniów klas IV i V szkół podstawowych i 10 opiekunów. Uzyskano na ten cel dofinansowanie w ramach   zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci  zamieszkałych na obszarze o przekroczonych  standardach jakości środowiska –  Zielona Szkoła 2017” z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 17 266,00 zł. Całkowity koszt zdania wyniósł 88 076,00 zł .

3. Zakończono realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla 38 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Program był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  w kwocie 6.400,00 zł. Całkowity koszt programu  to 15 050 zł.

4. W dniach 20-21 czerwca 2017 roku  zorganizowany został wyjazd dla 438 uczniów  gminnych szkół do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze – ENERGYLANDIA, pobyt był sfinansowany z budżetu gminy.

5. Złożono wniosek o dotację celową na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla  szkół podstawowych i gimnazjum  na kwotę 65 053,00 zł.

6. Centrum Obsługi Szkół wypłaciło pomoc materialną  o charakterze socjalnym dla uczniów z Gminy Zembrzyce na  kwotę  61 260,00 zł.

7.  Przeprowadzono konkurs na  stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej. Dyrektorem wyłonionym w  drodze konkursu została Pani Ewa Dębińska.

8. Przekazano nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z detektorem wielogazowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zembrzycach. Samochód został zakupiony przez Gminę Zembrzyce w ramach realizacji projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. Dofinansowanie na zakup pojazdu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszt samochodu wyniósł 681 174 zł, uzyskane dofinansowanie to kwota 313 953,10 zł. Koszt detektora wielozadaniowego to 4043,01 zł, uzyskane dofinansowanie  na ten cel to kwota 1863,42 zł.

9. W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” Gmina Zembrzyce otrzymała dofinansowanie  z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 24 078,00 zł. na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP. Cały projekt opiewa na kwotę 52 434,00. W ramach udzielonej dotacji zostaną zakupione pompy szlamowe w ilości 3 sztuk oraz 9 zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych. Sprzęt oraz odzież ochronną otrzymają jednostki OSP Tarnawa Dolna, OSP Marcówka i OSP Śleszowice.

10. Zawarto umowy na następujące roboty i trwają prace :

  • Roboty związane z przywróceniem przejezdności drogi gminnej Zarębki nad Skawcami w m. Zembrzyce, uszkodzonej podczas uaktywnienia się okresowo osuwiska w dniach 27.04.2017 – 04.05.2017, wraz z wykonaniem odwodnienia drogi”,
  •  „Wykonanie remontu mostu na potoku Palczyca w ciągu drogi gminnej Dąbrowy w Marcówce”, zamówienie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj,
  • „Wykonanie remontu mostu na potoku Tarnawka w ciągu drogi gminnej  Nosale w Tarnawie Dolnej”, zamówienie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

11. Ogłoszono przetarg na wykonanie niżej wymienionych remontów dróg gminnych, tj.:

Część 1 – Droga gminna Zarębki- Pilchówka w miejscowości Zembrzyce w km od 1+005,80 do km 1+491,50;

Część 2 - Droga gminna Nizień w miejscowości Tarnawa Dolna w km od 0+367,00 do km 0+617,80;

Część 3 – Droga gminna Rówieniec w miejscowości Śleszowice w km od 0+03,70 do km 1+12,70 oraz od km 1+38,40 do km 2+76,80.

12. Podpisano umowę o dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego “Żmije” w  miejscowości Tarnawa Dolna.

13. Złożono wniosek o dofinansowanie na remont drogi transportu rolnego “Na Kusice” etap II w miejscowości Zembrzyce.

14. Przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Zembrzyce.

15. Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 roku oraz omówienia działalności zakładu.

16. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- „Święcie Rodziny” w Tarnawie Dolnej zorganizowanym przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej;

- Imprezie sportowej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Marcówce pn.„ Polska Biega w Marcówce”;

- „Pikniku Rodzinnym”  zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Śleszowicach

- Finałowej Akcji „Bezpieczne Dziecko” w SP Marcówka

- Posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

- Walnym Zebraniu Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski

- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

- Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Małopolskiego

- Konferencji „Od Komina do Genu”

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 788 dni temu