Informacja dotycząca dofinansowania do wymiany kotłów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2018r.

Urząd Gminy Zembrzyce informuje, że w dniu 13.07.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚIGW w Krakowie realizowanych przez gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Z załączonej listy wynika, że Gmina Zembrzyce nie uzyskała w roku bieżącym dofinansowania na realizację wymiany kotłów z WFOŚiGW w Krakowie. W związku z powyższym informujemy, że Gmina Zembrzyce podtrzymuje chęć realizacji w/w programu w zakresie posiadanych środków własnych. Tym samym refundacja kosztów na wymianę kotła zgodnie ze złożonym wnioskiem pozostaje na poziomie 5.000 zł i pochodzić będzie wyłącznie z budżetu gminy.

Uwzględniając powyższe uprzejmie prosimy osoby, które złożyły w bieżącym roku w tut. Urzędzie wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła o złożenie pisemnego potwierdzenia dalszego udziału w programie lub oświadczenia o rezygnacji w terminie do dnia 31.07.2018 r. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w programie.

Ww. oświadczenia można przesłać na adres: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, Referat Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 15 (druk oświadczenia w załączeniu).

Niezależnie od niniejszej informacji zawiadamiamy że wszyscy wnioskodawcy otrzymają indywidualną listowną informację w powyższym zakresie.

Osoby wyrażające chęć uzyskania wsparcia w wysokości 5000 zł będą zapraszane do podpisania stosownej umowy po zawarciu, której będzie można przystąpić do przeprowadzania stosownych prac objętych złożonym wnioskiem a związanych z wymianą starych palenisk.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 33 8746 040 wew. 107, wew. 109 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce w Referacie Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 15.

 

 

Dodano w dziale Aktualności 248 dni temu