Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 30 maja do 25 czerwca 2019 roku  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Podpisano umowy z Wojewodą Małopolskim o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi:

- wykonanie dokumentacji  projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Przeniesienie – budowa drogi gminnej Zarąbki nad Skawcami na długości 560 mb w miejscowości Zembrzyce, w zamian za stabilizację osuwiska oraz drogi gminnej nr 441233K dz. nr ewid. 3686/5, 3741/32, 3741/33”;

- wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Ruski Grygle nr 441237  w km od 0+460 do 0+492, dz. nr ewid. 4295/1 w miejscowości Zembrzyce”.

2.  Podpisano umowę z Województwem Małopolskim w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku ze środków budżetu województwa ramach remontu dróg transportu rolnego dla następujących zadań:

-  remont drogi transportu rolnego „Na Tarnawskie” w miejscowości Zembrzyce, Tarnawa Dolna w km 0+529,60 – 0+740,90;

-  remont drogi transportu rolnego „Franiki” w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+058,00 – 0+184,00.

3.  Trwają prace związane oczyszczeniem cieków wodnych na terenie miejscowości Zembrzyce zanieczyszczonych i zamulonych podczas intensywnych opadów atmosferycznych, które wystąpiły z koryta i spowodowały lokalne podtopienia.

4. Trwają prace remontowe przy drodze gminnej „Do Stypuły” w miejscowości Tarnawa Dolna.

5. Zorganizowany został wyjazd dla 417 uczniów  gminnych szkół do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze – ENERGYLANDIA, pobyt był sfinansowany z budżetu gminy w ramach funduszy sołeckich i z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

6. Przeprowadzona została procedura wyboru kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach. Funkcję Kierownika SGZOZ powierzono na kolejny okres lek. med. Januszowi Lenartowiczowi.

7. W dniach od 10-14 czerwca Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach wypłaciło drugą część pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 65 uczniów w wysokości 44 800 zł.

8. Zorganizowane zostało Święto Gminy Zembrzyce na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka, uświetnione występami dzieci i młodzieży, a także licznymi atrakcjami dla uczestników.

9.  Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

- obchodach Święta Rodziny w Tarnawie Dolnej;

- zebraniu wiejskim Sołectwa Zembrzyce;

- Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej;

- Forum Wójtów Województwa Małopolskiego;

- posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;

- spotkaniu dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa nad Jeziorem Mucharskim  organizowanym przez PGW Wody Polskie – RZGW w Krakowie;

- uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego we wszystkich gminnych szkołach.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zembrzyce

                                                                                                        Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 667 dni temu