Zmienione ogłoszenie o naborze wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza nabór wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

Uwaga: wnioski można składać w terminie od dnia 04.04.2019r. do dnia 30.10.2019r.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 października 2019r. i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wnioskuo udzielenie dotacji, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Zembrzyce na 2019r.

Złożenie niniejszego wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji, warunkiem udzielenia dotacji  jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Zembrzyce a ubiegającym się o dotację.

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione po zawarciu umowy z Gminą Zembrzyce.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 5.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 84% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

1) Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.

2) Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

3) Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

4) Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Niskoemisyjne urządzenie grzewcze z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach dofinansowania objętego niniejszym Regulaminem.

5) Montażu kotła wodnego ogrzewanego elektrycznie, pieca kaflowego z wkładem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Niskoemisyjne urządzenia grzewcze wymienione w pkt. 2,3,4 powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Za koszt kwalifikowany inwestycji uznaje się koszty nowego źródła ciepła obejmujące:

1) Dla niskoemisyjnych urządzeń grzewczych : gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę:

a) demontaż starego źródła ciepła,

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,

c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła , wkład kominowy.

d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.

2) Montaż ogrzewania elektrycznego :

a) demontaż starego źródła ciepła,

b) podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,

c)wewnętrzna linia zasilania.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, zakup i montaż wyposażenia dodatkowego, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 33 8746 040 wew. 107, wew. 109 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce w Referacie Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 15.

 

Załączniki do pobrania:

Formularz wniosku:

WNIOSEK 2019

Formularz zgody właściciela/współwłaściciela:

Zgoda właściciela współwłaściciela

UCHWAŁA NR VII/73/19 RADY GMINY ZEMBRZYCE z dnia 25 lutego 2019 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U80/2019/124/5075.pdf#zoom=90

Zarządzenie Wójta Gminy Zembrzyce w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków na udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”

Zarzadzenie

Dodano w dziale Aktualności 388 dni temu