Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 01 grudnia 2017 roku do 28 grudnia 2017 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna”  w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Zakończono następujące prace związane z infrastrukturą drogową:

- remont drogi gminnej „Do Ośrodka Zdrowia” w miejscowości Śleszowice;

- remont drogi gminnej „Pod Zapadle” w miejscowości Tarnawa Dolna;

- roboty związane z poprawą przejezdności drogi gminnej „Ruski – Grygle” w m. Zembrzyce, uszkodzonej w obrębie osuwiska;

- remont drogi gminnej Rówieniec w miejscowości Śleszowice w km od 0+03,70 do km 1+12,70 oraz od km 1+38,40 do km 2+76,80;

- remont drogi gminnej „Rówieniec” w miejscowości Śleszowice – etap II w km 1+12,70 – 1+38,40 oraz w km 2+76,80- 4+21,60;

- budowa drogi dojazdowej, manewrowej wraz ze zjazdami, miejscami postojowymi i placem zabaw przy świetlicy w Tarnawie Górnej;

- remont drogi gminnej „Zarębki- Pilchówka” w miejscowości Zembrzyce w km od 1+005,80 do km 1+491,50.

3. Wypłacono środki finansowe dla mieszkańców w ramach projektu „Likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Zembrzyce w 2017 r.”. W ramach projektu podpisano 56 umów z osobami fizycznymi na wymianę starych palenisk na nowe urządzenia grzewcze  spełniające wymagania eko-projektu.  (43 ekogroszek, 4- gaz, 9 – pelet).

4. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków dla opracowania dokumentacji projektowo – budowlanej dla budowy alternatywnego ciągu komunikacyjnego dla przysiółka „Zarębki Nad Skawcami”.

5. Otrzymano Decyzje Zarządu Województwa Małopolskiego o przyznaniu dofinansowania dla projektów :

- Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach;

- Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej,  Śleszowicach i Marcówce.

6. Uruchomiono monitoring jakości powietrza na terenie gminy. System pozwala na monitorowanie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. Urządzenia mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.

7. Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą szkodliwości smogu,  spalania śmieci i ogrzewania budynków niewłaściwym paliwem.

8. Zorganizowany został Jubileusz 50-lecia Par Małżeńskich, połączony z udekorowaniem medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

9. Przekazano jednostkom OSP  sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości.

10. Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej Dąbrowy nr 440912K w miejscowości Marcówka „ o dł. 446 m.  znalazła się na ostatecznej „Liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na 2018 r.” w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych – edycja 2017/2018

11. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- uroczystościach wręczenia Lauru Babiogórskiego przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich w Jabłonce;

- spotkaniach opłatkowych z mieszkańcami gminy w Tarnawie Górnej, Tarnawie Dolnej, Marcówce, Śleszowicach i Zembrzycach;

- spotkaniu opłatkowym z nauczycielami – emerytami;

- uroczystym otwarciu fili Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej na terenie Zembrzyc przy budynku Urzędu Gminy;

- uroczystym przekazaniu dla OSP Zembrzyce, OSP Marcówka, OSP Tarnawa Dolna oraz OSP Śleszowice sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej;

- posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków;

- posiedzeniu Rady Społecznej Przychodni Zdrowia w Zembrzycach.

 

                                                                      Wójt Gminy Zembrzyce

                                                                                Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 832 dni temu