Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 23 czerwca 2017 roku do 28 września 2017 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Przeprowadzono przetarg oraz podpisano  umowę na budowę „Drogi dojazdowej,  miejsc postojowych i placu zabaw w Tarnawie  Górnej”.
 2. Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielanie dotacji dla osób fizycznych z przeznaczeniem na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne w ramach zadania pn. ”Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie Zembrzyce”.
 3. Uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna.
 4. Opracowano dokumentację na II etap budowy placu zabaw w Zembrzycach.
 5. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowo rozbudowanej części Urzędu Gminy Zembrzyce.
 6. Zakończono prace i uzyskano pozwolenie na użytkowanie zewnętrznej klatki schodowej w budynku będącym siedzibą Filii Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnawie Górnej.
 7. Złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze na dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Zembrzycach.
 8. Została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej dla OSP Zembrzyce, Śleszowice i Tarnawa Dolna w ramach programu „Bezpieczny Strażak”.
 9. Podpisano umowę z Województwem Małopolskim na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Śleszowice, OSP Marcówka i OSP Tarnawa Dolna  w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2017”.  W ramach podpisanej umowy dla każdej OSP zostaną zakupione: po 1 pompie szlamowej oraz po 3 zestawy ubrań.
 10. Trwa realizacja projektu „Na piątkę z plusem” wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Dotychczas:
  - przeprowadzono usługi szkoleniowe,
  - przeprowadzono rekrutację uczestników projektu,
  - trwają postępowania przetargowe na wyłonienie podmiotów w zakresie dostarczenia sprzętu multimedialnego i interaktywnego, pomocy dydaktycznych, oprogramowania do pracowni szkolnych oraz organizacji pikniku edukacyjnego,
  - rozpoczęto zajęcia z uczniami.
 11.  Trwają prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie sołectwa Tarnawa Dolna.
 12. Wyłoniono wykonawców na remont dróg gminnych tj:
  - Drogi gminnej Zarębki- Pilchówka w miejscowości Zembrzyce
  - Drogi gminnej Nizień w miejscowości Tarnawa Dolna.
 13.  Trwają prace remontowe na drodze „Rówieniec” w miejscowości Śleszowice.
 14.  Złożono rozliczenie z wykonania drogi transportu rolnego „Żmije” w miejscowości Tarnawa Dolna.
 15. Podpisano umowę o dofinansowanie remontu drogi transportu rolnego „Na Kusice – etap II”  w miejscowości Zembrzyce.
 16. Wykonano remont odcinka drogi „Do Pękali” w miejscowości Marcówka.
 17. Wykonano remont odwodnienia liniowego odcinka drogi „Kramarki” w miejscowości Marcówka.
 18.  Wykonano remont drogi „Na Krzywdę” w miejscowości Zembrzyce.
 19.  Wykonano remont drogi „Do Grabnika” w miejscowości Zembrzyce.
 20.  Wykonano remont odwodnienia  liniowego odcinka drogi „Do Gęsikowskiego” w miejscowości Śleszowice.
 21. Wykonano remont mostu na potoku „Palczyca” w ciągu drogi gminnej „Dąbrowy” w miejscowości Marcówka.
 22.  Wykonano roboty związane z przywróceniem przejezdności drogi „Zarębki Nad Skawcami” w miejscowości Zembrzyce wraz z wykonaniem odwodnienia drogi.
 23.  Wykonano budowę sieci oświetlenia ulicznego na os. „Bielówka” w miejscowości Tarnawa Dolna.
 24.  Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na os. „Zarębki Nad Skawcami” w miejscowości Zembrzyce.
 25.   Złożono wniosek o dofinansowanie zadania: remont drogi gminnej „Dąbrowy”  nr 440912K w miejscowości Marcówka w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 26. Z nowym rokiem szkolnym szkoły gminy Zembrzyce rozpoczęły funkcjonowanie na nowych zasadach. Gimnazja zostały włączone w szkoły podstawowe.
 27.  Złożono wniosek o dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
 28.  Dokonano wymiany złoża filtracyjnego na ujęciu wodnym w Tarnawie Górnej.
 29.  Zakończono prace związane z budową ogrodzenia wokół nieczynnego składowiska odpadów w Zembrzycach.
 30.  Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach w sprawie zmiany statusu zakładu i zamiany planu finansowego na 2017 rok.
 31.  Przy współuczestnictwie gminy zorganizowane zostały następujące imprezy kulturalne: „Dni Gminy Zembrzyce”, „Powitanie lata w Tarnawie Górnej”, „Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Henryka Łasaka”, „ Rombanica”; „ Biesiada w Śleszowicach”, „Złaz Samorządowców”.
 32.  Przeprowadzono zawody sportowo –pożarnicze zorganizowane wspólnie z Gminą Budzów. Z terenu gminy Zembrzyce w zawodach wzięły udział 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
 33. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:
  - Zebraniach Wiejskich w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach, Tarnawie Górnej, Marcówce i Zembrzycach
  - Posiedzeniu Rady Sołeckiej wsi Śleszowice oraz wsi Zembrzyce
  - Uroczystym otwarciu Filii OREW w Tarnawie Górnej
  - Wydarzeniach kulturalnych realizowanych na terenie Gminy Zembrzyce
  - W otwarciu Zbiornika Wodnego Świnna Poręba z udziałem Pani Premier Beaty Szydło.
Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 690 dni temu