Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 24 stycznia 2014 r. do 26 marca 2014 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Wójt Gminy odebrał promesy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie dwóch zadań:

- „ Remont drogi gminnej o nazwie Sitarzówka nr 0026 w miejscowości Śleszowice”, wysokość dotacji na ten cel wynosi 220 000 zł.

- wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla zadania „ Budowa drogi alternatywnej w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami w Zembrzycach”, wysokość dotacji na ten cel wynosi 120 000 zł.

2. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na modernizację i remont dróg na terenie Gminy Zembrzyce: modernizacja drogi gminnej Do Borysa w Tarnawie Dolnej (63 487,50 zł ), remont drogi gminnej „Koźle” w Zembrzycach (57 026,81 zł).

3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na :

- Budowę radiowej sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu komputerowego, przeprowadzenie  szkoleń oraz pełnienie funkcji operatora wykonawczego w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  na terenie Gminy Zembrzyce – Etap II”,

- Rewitalizację części budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego na działce nr ewid. 2966/12 – poprzez wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych.

4. Rozpoczęto rekrutację do uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  na terenie Gminy Zembrzyce – Etap II”.

5. Podpisano następujące umowy :

- na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i części sołectwa Zembrzyce w gminie Zembrzyce (67.650 zł),

- na wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa łącznika drogi gminnej na Zarąbki Skawieckie z drogą relacji Stryszów – Zembrzyce” (13.284,00 zł),

- na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” (28.782,00 zł)

- umowa dotycząca zarządzaniem i promocją  projektu pn. „Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach”( 15.300,00 zł)

- na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce  (18.843,00 zł).

- na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” (28.782,00 zł)

- umowa dotycząca zarządzaniem i promocją  projektu pn. „Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach”( 15.300,00 zł)

- na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”  (18.843,00 zł).

6. Złożono wnioski o dofinansowanie renowacji boiska do piłki nożnej w miejscowości Tarnawa Dolna do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego.

7. Złożono wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

8. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013.

9. Złożono wniosek w ramach konkursu „Małopolskie Remisy 2014” na budowę ogrodzenia wokół remisy OSP w miejscowości Śleszowice, (planowany koszt  inwestycji to 57 397 zł, z czego planowane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych jest na kwotę 28 697 zł).

10.  Złożono wniosek na realizację projektu systemowego pod nazwą „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych Gminy Zembrzyce poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Projekt jest w 100% finansowany ze źródeł zewnętrznych, wartość projektu  to 261 810 zł.

11. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Umiem pływać”, projekt adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych, wniosek zakłada udział 43 dzieci w programie ( wartość projektu 13 444 zł, wkład własny gminy 6994 zł).

12. Rozpoczęto realizację projektu pn.„ Już pływam” II edycja, wartość projektu 5110 zł, z czego gmina finansuje 2920 zł i Województwo Małopolskie 2190 zł.

13. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację operacji pt.„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach”, (planowana wartość projektu to około 40 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 24 950 zł).

14.  Podjęto realizację programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Programem tym będą objęte dzieci korzystające z dożywiania w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe i dzieci w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Podjęcie programu umożliwi korzystanie z dotacji na ten cel.

15. Rozpoczęto nowy etap realizacji projektu w ramach PO KL „Aktywność –mój atut”. Projekt w tym roku skierowany jest do 19 osób korzystających z pomocy GOPS w Zembrzycach, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo lub niepełnosprawnych dorosłych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. (planowana wartość projektu 423 609 zł, w tym wkład gminy 57 230 zł).

16. Przystąpiono do programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014. Celem programu jest m.in. wsparcie rodzin przezwyciężających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Realizacja programu umożliwi pozostanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót tych dzieci do rodzin biologicznych.  Podjęcie tego zadania umożliwi dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w roku 2014.( planowana wartość programu to 8500 zł,  w 100% projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych).

17. Wójt Gminy uczestniczył  w zebraniu wiejskim w Marcówce, na zebraniu oprócz bieżących spraw omawiana była sprawa oddania w dzierżawę budynku byłego Ośrodka Wczasowego „Jędruś”.

18. Przyznano dotację na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- dla LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano kwotę dotacji 43 000 zł

- dla LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano kwotę dotacji 26 000 zł

- dla 1 Stowarzyszenia Śleszowice przyznano kwotę dotacji 7000 zł

- dla Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” przyznano kwotę dotacji 4800 zł

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 2205 dni temu