Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 24 września 2014 r. do 29 października 2014 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Pozyskano środki finansowe na realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna” w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Projekt przewiduje budowę kanalizacji osiedla: Sitarzówka, Konasówka, Zadorówka, Pająki i Storczały. Są to osiedla położone bezpośrednio na obszarze graniczącym ze zbiornikiem Świnna Poręba. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest obecnie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wykonanie powyższego zadania, które będzie realizowane od 5.01.2015 r.

1. Podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć :

 • Wykonanie remontu drogi gminnej Za Pocztą na odcinku km 0+000 do 0+063 w miejscowości Zembrzyce,
 • Wykonanie kanału odwadniającego w obrębie drogi Słowackiego i Do Lotniska w Zembrzycach,
 • Remont pomieszczeń w budynku mienia komunalnego –  sali w budynku Kółka Rolniczego w Śleszowicach,
 • Rozbiórkę budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie Gminy Zembrzyce na osuwiskach
 • Remont wejścia do biblioteki, budynek Przychodni Zdrowia w Zembrzycach,
 • Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce dla terenów rekreacyjnych przy potoku Paleczka.

3. Podpisano umowę na budowę konstrukcji zadaszenia trybuny sportowej wraz z montażem gotowej trybuny trzyrzędowej na terenie boiska do piłki nożnej w Tarnawie Dolnej.

4. Przeprowadzono postępowania przetargowe dla zadań :

 • Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LKS Garbarz w Zembrzycach,
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2014-2016,
 • Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Zembrzyce z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

1.Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę dla zadania budowa parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna wraz ze zjazdem publicznym z DP nr 1702 K, kanalizacją deszczową oraz nasypem umocnionym i nieumocnionym.

2. Odebrano następujące roboty budowlane :

 • termoizolacja stropu poddasza w budynku Przychodni Zdrowia w Śleszowicach,
 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości  Marcówka,
 • budowa ogrodzenia wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Śleszowice,
 • odtworzenie nawierzchni placu zabaw w Tarnawie Dolnej.

7. Przeprowadzono prace remontowe na drogach:

 

 • Remont drogi gminnej „Sitarzówka” w m. Śleszowice
 • Zabezpieczenie odcinka korpusu drogi gminnej „Basiówka” w m. Tarnawa D.
 • Remont odwodnienia drogi „Biele-Pająki” w m. Tarnawa Dolna
 • Remont cząstkowy drogi Do Maciążki w m. Tarnawa Dolna
 • Remont cząstkowy drogi Do Bik w m. Tarnawa Dolna
 • Remont cząstkowy drogi Sadki w m. Tarnawa Dolna
 • Odbudowa zjazdu przy OSP w m. Tarnawa Dolna
 • Remont odwodnienia przy OSP w. Śleszowice
 • Remont cząstkowy drogi Do Płotka w. Śleszowice
 • Remont cząstkowy drogi Na Strzępek w. Śleszowice
 • Remont cząstkowy drogi Do Zbiorników w. Śleszowice
 • Remont cząstkowy drogi Na Isep w m Zembrzyce
 • Zarurowanie istniejącego rowu odwadniającego – przy drodze Słowackiego w m. Zembrzyce
 • Poszerzenie przepustu na drodze Ruski-Grygle w m. Zembrzyce
 • Zarurowanie odcinka istniejącego rowu odwadniającego – przy drodze Dąbrowy w m. Marcówka

8. Zlecono realizację prac remontowych odcinka drogi „Sitarzówka” w m. Tarnawa Dolna.

1. Gmina Zembrzyce przystąpiła do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”  W ramach programu Gmina Zembrzyce otrzymała dotację w kwocie 7 886 zł. na zatrudnienia asystenta , który koordynuje zadania w 7 rodzinach  wymagających tego wsparcia.

2. 24 października zorganizowana została wraz z Gminami partnerskimi konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1988 dni temu