Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal użytkowy w budynku nr 45 w Śleszowicach, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 1987/1 i 1987/2, nr księgi wieczystej KR1B/00057326/6.
 1. Powierzchnia nieruchomości:
  powierzchnia lokalu – 75,68 m2
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy w budynku nr 45 w Śleszowicach .
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  W planie miejscowym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:  Up2 – teren usług publicznych.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość jest już zagospodarowana.

 2. Cena nieruchomości – nie dotyczy.

 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

 5. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy.

 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

 7. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  Umowa użyczenia na okres do 3 lat na działalność kulturalną.

      12. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego
spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 5 dni temu