KONKURS NA STANOWISKO – INSPEKTOR W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO  – INSPEKTOR W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU – 1 ETAT

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540

2. Stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju  – 1 etat

3. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe drugiego stopnia.
 2. Staż pracy – 3 lata, w tym co najmniej 1 rok pracy przy prowadzeniu postępowań publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.
 3. Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 8. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

4. Wymagania dodatkowe, pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego.
 2. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
 3. Sumienność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
 4. Znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach  przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a) prowadzenie całości spraw związanych z ogłoszeniami;
b) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy uczestnictwie stanowiska merytorycznego;
c) udzielanie oferentom wyjaśnień w kwestiach dotyczących dokumentacji przetargowej;
d) udział w pracach Komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa;
e) sporządzanie protokołów z postępowań o udzielaniu zamówień publicznych;
f) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych  z zastosowaniem wymogów kompletności, poprawności merytorycznej i prawidłowej archiwizacji;
g)  prowadzenie rejestru postępowań o udzielanych zamówieniach publicznych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych;
h)  sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

2) Prowadzenie spraw nazewnictwa wsi i numerów porządkowych nieruchomości.

3) Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko w tym:
a)  przeprowadzanie postępowań przed wydaniem decyzji środowiskowych w sprawach  oddziaływania na środowisko oraz opiniowania o zasadności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
b) prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
c) wykonywanie zadań zmierzających do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko;
d)  sprawowanie kontroli i nadzoru w zakresie dotyczącym ochrony środowiska;
e)  współpraca z organami administracyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę  środowiska;
f)  promowanie ochrony środowiska wśród mieszkańców gminy;
g) opracowywanie dokumentacji statystycznej związanej ze sprawami dotyczącymi ochrony  środowiska;
h) realizacja i bieżąca aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska;
i) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu;
j) prowadzenie spraw związanych z programem ograniczenia niskiej emisji;
k) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

4) Prowadzenie spraw związanych z planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca ma charakter biurowy w Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Wymiar czasu pracy 1 etat,  równoważny system czasu pracy, obowiązująca norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynosi 8  godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.
Pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z petentami. Stanowisko wyposażone jest w sprzęt komputerowy. Pracownik będzie wykonywał zadania określone zakresem czynności i będzie podlegał bezpośrednio Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju.

7. Wymagane dokumenty:

1) życiorys
2)  list motywacyjny,
3)  kwestionariusz osobowy, z danymi kontaktowymi i nr telefonu,
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy (w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów oryginał powinien być przedłożony podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
5)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach,
6) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku ,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8)  oświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie przez Urząd Gminy jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922)  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
10)  inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do zatrudnienia na danym stanowisku (opinie, referencje),
11)  kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji i Rozwoju”.

Termin składania dokumentów do 29 stycznia 2018 roku do godz. 12:00 .

O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Urzędzie Gminy Zembrzyce nie przekroczył 6%.

 

Dodano w dziale Aktualności 364 dni temu