Budowa niżej wymienionych stref rekreacyjnych tj.: Część 1: Budowa strefy rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej Część 2: Budowa strefy rekreacyjnej w Śleszowicach Część 3: Budowa strefy rekreacyjnej w Marcówce

Budowa niżej wymienionych stref rekreacyjnych tj.: Część 1: Budowa strefy rekreacyjnej w Tarnawie Dolnej Część 2: Budowa strefy rekreacyjnej w Śleszowicach Część 3: Budowa strefy rekreacyjnej w Marcówce

Projekt pn.: Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.1.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki)

RIR.271.1.2018 » (75.3 MiB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia do SIWZ:

Informacja z otwarcia ofert:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

RIR.271.1.9.2018 » (98.5 KiB)
Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 372 dni temu