Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 30 grudnia 2019 roku do 28 lutego 2020 roku  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Opracowano dokumentację budowlano – wykonawczą dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zembrzycach na działkach nr 2991/27, 2913/4, 2991/28 wraz z bezpośrednim zjazdem na drogę gminną 441259K.
 2. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia dotacji dla gminy Zembrzyce ze środków budżetu województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla zadania pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego „Kramarki” w km 0+023,50 do km 0+213,20 w m. Marcówka dł.189,70 mb.
 3. Od stycznia 2020 roku kontynuowany jest program finansowany z budżetu Gminy Zembrzyce pn. „Razem spędzamy czas”, dzięki któremu mieszkańcy gminy mają prawo korzystać z 4 złotowych zniżek przy zakupie biletu do Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
 4. Kontynuowana jest współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach powierzonego zadania publicznego, dzięki któremu mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych w Zembrzycach.
 5. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych:  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:
  • LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano dotację w wysokości 44 000 zł
  • LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano dotację w wysokości 28 000 zł
  • LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przyznano dotację w wysokości 28 000 zł

  z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla:

  •  Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce – dotacja w wysokości  13 000 zł
  •  Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” – dotacja w wysokości 12 000 zł
  •  Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” – dotacja w wysokości 5000 zł

  z zakresu ochrony zdrowia dla :

  • Caritas Archidiecezji Krakowskiej przyznano dotację w wysokości 30 000 zł

  z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla :

  • Stowarzyszenia KrucaFux Cyrchel Team przyznano dotację w wysokości 4950 zł.
 6. Podpisana została umowa z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizacji projektu „Kompleksowa Pomoc Rodzinie”, który ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy mają możliwość bezpłatnego korzystania z poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Zembrzycach,  natomiast pracownicy socjalni GOPS mogą uczestniczyć w superwizji – realizując tym samym ustawowe wymogi.
 7.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2019.  Pracownicy socjalni przy współpracy z lokalnymi parafiami i zespołami charytatywnymi oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej podjęli działania na rzecz rozpropagowania informacji na temat Programu, zebrania niezbędnej dokumentacji oraz dotarcia do osób, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność czy podeszły wiek – nie byłyby w stanie samodzielnie dokonać wszystkich formalności. Dzięki podjętym działaniom ok. 255 mieszkańców Gminy Zembrzyce otrzyma pomoc w formie zróżnicowanych artykułów żywnościowych.
 8. Uzyskano dofinansowanie   na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu „Umiem pływać”, współfinansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2020. W projekcie bierze udział 45 uczniów klas I  ze wszystkich szkół Gminy Zembrzyce. Projekt będzie realizowany od 2 marca do 24 kwietnia 2020 roku. Koszt całości zadania wynosi 25 387,60 zł, uzyskane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynoszą  8 100 zł.
 9. Podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji programu „Ćwiczę bo lubię” – zajęć sportowych z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia są  współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Program  ”Ćwiczę bo lubię”  realizowany będzie w czterech szkołach na terenie Gminy Zembrzyce, weźmie w nim udział 240 uczniów. Koszt zadania to 30 000 zł, w tym 15 000 zł z  Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 10. Podpisano umowę z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym na realizację programu Szkolny Klub Sportowy (SKS) na rok 2020. W programie uczestniczy 85 uczniów ze wszystkich  gminnych szkół. Zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach wiosennej: 15.01.2020 -21.06.2020 i jesiennej 01.09.2020-12.12.2020. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
 11. Zostało zawarte porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie-użytecznych. Aktywizacją zostaną  objęte 3 osoby bezrobotne, które w wymiarze 10 godzin tygodniowo będą wykonywać prace w Zespole Szkół w Zembrzycach i Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.
 12. W styczniu w Marcówce odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy” 2020. Przegląd został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, przy współpracy z Szkołą Podstawową w Marcówce. Konkurs, ten ma na celu kultywowanie tradycyjnej formy kolędowania i popularyzację tego zwyczaju.
 13. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:
 • Walnych Zebraniach Sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • Forum Wójtów Województwa Małopolskiego;
 • Spotkaniu roboczym Starosty Suskiego z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Suskiego;
 • Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”;
 • Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin  Babiogórskich;
 • Jasełkach przedstawianych przez Szkołę Podstawową w Marcówce.
Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 420 dni temu