Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję trzydziestą pierwszą sesję Rady Gminy Zembrzyce w dniu 31 stycznia 2018 r. tj. środa,  o godz. 14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny  i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zembrzyce, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenie ich wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zembrzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zembrzyce i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zembrzyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
 15. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych Gminy Zembrzyce w 2017 roku
 16. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Rady Gminy Zembrzyce z działalności Rady Gminy Zembrzyce za 2017 rok oraz sprawozdań Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zembrzyce z działalności komisji w 2017 roku.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i informacje.
 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Sesje Rady 517 dni temu