Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Zembrzyce przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr ew. 1182
- położona w Tarnawie Dolnej, obręb 0003,  powiat suski, województwo małopolskie

działka nr ew. 1183,
- położona w Tarnawie Dolnej, obręb 0003 powiat suski, województwo małopolskie;

 objęte księgą wieczystą numer KR1B/00066076/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Powierzchnia nieruchomości: łącznie 0,1392 ha.
  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek ewidencyjnych: 1182 o pow. 0,0205 ha i 1183 o pow. 0,1187 ha, położona w obrębie Tarnawa Dolna, Gmina Zembrzyce w strefie pośredniej wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
Działki niezabudowane, nieuzbrojone.
Brak bezpośredniego dojazdu do działek. Dostęp możliwy jedynie przez działki sąsiednie.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnawa Dolna nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MNR37- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Działki objęte są zakazem zabudowy, na podstawie Uchwały Nr XXXIII-257/10 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 09.11.2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których budowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.

  1. Cena wywoławcza:

22.608,00 zł  + podatek VAT w wysokości 23%

Sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1231 ze zm.)

  1. Termin zapłaty:

Jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 20118 r., poz. 121) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Dodano w dziale Aktualności 339 dni temu