Z A W I A D O M I E N I E o sesji Rady Gminy Zembrzyce

Dwudziesta siódma  SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 28 września 2017 r.  tj. czwartek o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Przewidywany porządek obrad:

 1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Poświęcenie nowego budynku Urzędu Gminy.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia 22.06.2017 r. i  z dnia 29.08. 2017 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Marcówka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu „ Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości na okres do 10 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/142/16 Rady Gminy Zembrzyce w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w postaci opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
 13. Zapoznanie  się z informacją z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za I półrocze 2017 r.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i informacje.
 17. Zakończenie.
Dodano w dziale Aktualności , Komunikaty i Ogłoszenia , Sesje Rady 1014 dni temu