Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2021 r.

Wójt Gminy Zembrzyce  na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057z późn. zm.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

 na realizację zadań publicznych

w zakresie ochrony i promocji  zdrowia na rok 2021 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcia w realizacji zadania publicznego z zakresu świadczenia usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce

 1. Rodzaj zadania:

- świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Zembrzyce

2. Wysokość środków na realizację zadania.

Na realizację w/w zadań  w roku 2021 przeznaczono środki publiczne w wysokości:

 30.000 złotych – na wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi rehabilitacyjne.

3.  Zasady przyznawania dotacji.

1)    W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem (w zakresie zadań do których przystępują).

2)   Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3)    Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.

4)  Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a) złożenie oferty po wymaganym terminie,

b) złożenie błędnie wypełnionej oferty,

c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego  zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS.

5)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji  może być niższa od określonej w ofercie.

6)      Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

7)      Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu  realizacji zadania.

8)      Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert.

9)      Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

10)  Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia.

11)  Przyznawanie i rozliczanie dotacji udzielanych w ramach niniejszego konkursu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

12)  Organizacja musi wykazać co najmniej 5.000 zł wkładu własnego, z przeznaczeniem na pozostałe koszty związane z realizacją zadania.

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

1)    Termin realizacji zadania na które składana jest oferta : od 01 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2)  Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na:

a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

b) zakup nieruchomości,

c)zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych, pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1  i ust.15 ustawy  o rachunkowości,

d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,

e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej,

d) wynagrodzenia dla osoby związanej z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku.

3) Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wykonanego zadania, zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia”.

  1. Terminy, tryb i kryteria  wyboru oferty:

1)      Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sprawdza zgodność oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

2)      Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)      merytoryczna wartość złożonej oferty, jej zbieżność z potrzebami i zadaniami gminy,

b)      możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,

c)      ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,

d)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie ,

e)      jakość wykonania danego zadania,

f)       dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta .

3)  Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji uwzględniając wysokość środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.

4)  Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania  protokołu.

5)  Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.

6)  Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

W roku 2020 Gmina  Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia  dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy  –  30.000 złotych.

W roku 2019 Gmina  Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia  dotację dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy  –  25.000 złotych.

  1. Informacje dodatkowe

1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

2) Informacja  na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Zembrzyce, w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie:  BIP Urzędu Gminy Zembrzyce, www.zembrzyce.pl oraz w Urzędzie Gminy Zembrzyce.

Do pobrania

  • wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego - - Pobierz »
    Rozmiar: 30.07 KB
Dodano w dziale Aktualności 27 dni temu