Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 06 września 2019 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 26 czerwca 2019 roku do 06 września 2019 roku  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji w Tarnawie Dolnej”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna-SPR.

2. Podpisano umowę i realizowane są prace związane z budową ogrodzenia Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.

3. Wykonano roboty związane z awaryjną naprawą drogi gminnej Zarębki nad Skawcami w obrębie powstałego osuwiska w miejscowości Zembrzyce

4. Wykonano remont drogi transportu rolnego „Na Tarnawskie” w miejscowości Zembrzyce i Tarnawa Dolna w km 0+529,60 – 0+740,90.

5.Przeprowadzono i unieważniono pierwszy przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020.

6.Przeprowadzono ponowne postępowanie przetargowe i podpisano część umów na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-2020.

7.Ogłoszono przetarg na przyjęcie i zagospodarowanie zebranych: odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów biodegradowalnych, odpadów higienicznych, popiołu, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z terenu Gminy Zembrzyce w 2020r.

8.Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

9.Trwają prace nad remontem drogi transportu rolnego „Franiki” w miejscowości Tarnawa Dolna w km od 0+058 do km 0+184.

10.Trwają prace dotyczące wykończenia wnętrza klatki schodowej w budynku OREW w Tarnawie Górnej.

11.Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi „Krakowska – Kolejowa” w miejscowości  Zembrzyce.

12.Złożono wniosek pn. „Rozwój e – usług publicznych w Gminie Zembrzyce” w ramach Działania: 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałania: 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

13.Przeprowadzono remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej  w Śleszowicach.

14.Przeprowadzono modernizację sieci wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach.

15.Zakupiono zestaw do pielęgnacji boisk ze sztuczną trawą.

16.W dniu 7 lipca 2019r. na boisku sportowym odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych współorganizowane przez Gminę Zembrzyce i Gminę Budzów.  Gminę Zembrzyce reprezentowały 4 jednostki OSP: Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna i Zembrzyce.

17.Gmina Zembrzyce złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce w odzież ochronną do działań bojowych oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy” w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.  Przyznano gminie dotację w wysokości 15.004,00zł (tj. do 50% kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 30.008,00zł) na realizację w/w zadania. Po podpisaniu umowy każda z jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce otrzyma sprzęt, o który wnioskowała.

18.Strażacy z terenu Gminy Zembrzyce zabezpieczali dwa duże wydarzenia kolarskie  tj. Tour de Pologne, który odbył się w dniu  07.08.2019r. oraz Memoriał Henryka Łasaka, który odbył się 17.08.2019r.

19.Zostało podpisane porozumienie z Województwem Małopolskim o zawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

20.W okresie od 1.07.2019r. do 6.09.2019r. w Gminie Zembrzyce złożono 536 wniosków na świadczenie wychowawcze 500+, w tym 268 w formie elektronicznej. Wydano 515 informacji przyznających to świadczenie. Pozostałe wnioski skierowano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem ustalenia koordynacji. Z programu 500 + skorzystało do tej pory około 800 dzieci. Od 1 lipca złożono wnioski na 290 dzieci, które do tej pory nie pobierały świadczeń. Wydatki na świadczenie wychowawcze w lipcu 2019 wyniosły 405 190,12 zł, a w sierpniu 520 883,82 zł.

21.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach wypłacił świadczenia 300+ za łączną kwotę 184 800 zł. Skorzystało z tego świadczenia 616 dzieci. Od lipca złożono na to świadczenie 436 wniosków, w tym 185 w formie elektronicznej.

22.Przeprowadzono przetarg i podpisano umowy na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2019/2020.

23.Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z terenu Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2019/2020”.

Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

- Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w SP w Śleszowicach

- Uroczystości „Przerwany marsz” w SP w Marcówce

- Imprezie kulturalnej „Rombanica” w Marcówce

- Memoriale Henryka Łasaka

- Międzynarodowym Złazie Samorządowców

                                                                                               Wójt Gminy Zembrzyce

                                                                                                    Łukasz Palarski

 

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 595 dni temu