ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – rozgraniczenie nieruchomości

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE                                                         Zembrzyce, 05.07.2018 r.
34-210 Zembrzyce 540

Nasz znak: RO.6830.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Zembrzyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Zembrzyce, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 4933, 4934 z nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi jako działki o numerach ewidencyjnych: 4325, 4324, 4323/2, 3209, 3208 obr. Zembrzyce.”

1.  Zamawiający:
Gmina Zembrzyce
34-210 Zembrzyce 540

tel. 33/8746002
e-mail: gmina@zembrzyce.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający prowadzi postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nie mają zastosowania przepisy wymienionej ustawy.

3. Zakres rzeczowy:
Wykonanie wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z rozgraniczeniem przedmiotowej nieruchomości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in.
a.  analizę stanu prawnego nieruchomości,
b.  wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
c.  sporządzenie oraz zaewidencjonowanie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej stosownej dokumentacji geodezyjnej, celem wydania decyzji administracyjnej.

4.  Termin realizacji zadania: do 5 miesięcy od podpisania umowy.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 – w terminie do 31.07.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Zembrzyce, lub
w formie elektronicznej na adres: gmina@zembrzyce.pl.

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę i termin realizacji zamówienia.

Załącznik:
Formularz ofertowy

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 227 dni temu