Konkurs filmowy „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Pragnę poinformować, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”, który będzie upowszechniany, w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie oraz będzie włączony w działania rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Jeżeli współpracujecie Państwo ze stowarzyszeniami, fundacjami, które mogą być zainteresowane udziałem w konkursie uprzejmie proszę o przekazanie informacji oraz w ramach możliwości jej rozpowszechnienie.

Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku, a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br. Inauguracja Programu i Kampanii ma odbyć się na początku października br. Zwycięski spot będzie głównym bohaterem kampanii, w którą zaangażowane będą różne instytucje. Przewidziano również nagrody dla Zespołów.

Cele i założenia konkursu są następujące:

1)   konkurs przeznaczony będzie dla osób należących do organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji,

2)   celem konkursu ma być zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo,

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków *tel. 12 39 21 487 *faks 12 39 21 969

www.malopolska.uw.gov.pl

3)   temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior”, ma być związany w szczególności z:

-   promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych,

-   uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),

-   aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej,

4)   w Konkursie mogą wziąć udział zespoły osób (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy),

5)   w ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nieprzekraczającej połowy składu zespołu,

6)   w konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie,

7)   podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego,

8)   każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.

Wybrane filmy będą rozpowszechniane w celach edukacyjno – profilaktycznych i przyczynią się do wzrostu wiedzy i podniesienia bezpieczeństwa seniorów.

Link z informacją o konkursie i regulaminem umieszczony jest na witrynie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w następującej lokalizacji: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-tobezpieczny-senior.html

Dodano w dziale Aktualności 326 dni temu