Sesja Rady Gminy Zembrzyce

Z A W I A D O M I E N I E

Dwudziesta trzecia  SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się  w dniu 31 marca 2017  r. tj. piątek o godz. 14-tej w budynku Szkoły Podstawowej w Śleszowicach.

Projekt porządku obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Gminy z dnia 23 lutego  2017 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Zapoznanie się z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suskiego za okres 2016 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów  obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Zembrzyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zembrzyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania   Rodziny dla Gminy Zembrzyce na lata 2017 -2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Zembrzyce na 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Zembrzyce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji  celowej z budżetu Gminy Zembrzyce na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na  2017 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
18. Zapoznanie się z ewaluacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny za lata 2014-2016.
19. Omówienie zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
20. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce w roku 2016.
21.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach za rok 2016.
22. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zembrzyce  z realizacji  programu współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
23.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Stałych Komisji Rady Gminy i ze sprawozdaniem Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy za rok 2016 r.
24. Sprawy bieżące.
25.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26.Wnioski i informacje.
27. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 879 dni temu