INFORMACJA w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”

Uprzejmie informuje, że w roku 2012 przeprowadzono najważniejsze prace i poniesiono większość kosztów związanych z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”, którego byłem pomysłodawcą i autorem.

Mimo wielu przeciwności udało nam się w 2012 roku wybudować sieć bezprzewodową, dostarczyć sprzęt komputerowy i przeprowadzić szkolenia z podstaw obsługi komputera.

Efektem wytężonych prac jest :

- wzrost wyposażenia gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminy w zestawy komputerowe w ilości 60 szt.;

-zwiększenia wiedzy na temat obsługi komputera oraz Internetu wśród odbiorców projektu;

-zapewnienia technicznej możliwości dostarczenia Internetu odbiorcom końcowym;

-zapewnienia dostępu do Internetu 40 podmiotom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym;

- zapewnienie dostępu do Internetu w 5 jednostkach podległych Gminy Zembrzyce;

Realizacja projektu nieść będzie za sobą również szereg rezultatów jakościowych, których nie da się zapisać w postaci skwantyfikowanych wskaźników. Do rezultatów tych należeć będą:

-poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zembrzyce;

-wzrost poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Zembrzyce na temat obsługi komputera i wykorzystania Internetu w codziennym życiu;

-intensyfikacja wymiany informacji między mieszkańcami Gminy Zembrzyce;

- wzrost zainteresowania technologiami ICT wśród mieszkańców Gminy Zembrzyce;

- likwidacja barier i wyrównanie szans w dostępie do informacji.

Prace te nie odbyły się bez poniesienia kosztów, które w roku 2012 wyniosły 916.168,96 zł i według założeń miały być pokryte w 85% z Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie jednak trwają prace nad podniesieniem dofinansowania do 100%, tak aby Gmina nie ponosiła żadnych kosztów w związku z realizacją projektu.  Wszystkie niezbędne dokumenty zostały złożone do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) i trwają prace nad zawarciem stosownych aneksów.

            Udział w projekcie był ograniczony stosownie do wymagań Unii Europejskiej oraz ilości miejsc. Zgodnie z wymogami ogłosiłem nabór chętnych do uczestnictwa w realizacji programu.

Informacja o naborze została rozpowszechniona przez:

-  odczyty w kościołach,

- radnych,

- sołtysów,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- tablice informacyjne,

- stronę internetową.

Natomiast regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z ankietami został udostępniony potencjalnym zainteresowanym:

- w Urzędzie Gminy Zembrzyce,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- za pośrednictwem Sołtysów

- do pobrania ze strony internetowej Gminy Zembrzyce.

W regulaminie zostały określone wszystkie informacje określające warunki uczestnictwa w Projekcie, proces rekrutacji, proces wdrażania projektu, zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie.

Warunki uczestnictwa w projekcie były przygotowane według zasad narzuconych przez Unię Europejską, jako Wójt mogłem określić jedynie rangę punktową poszczególnym warunkom i tak zgodnie z ustaleniami na komisjach Rady Gminy, najwyżej punktowana była niepełnosprawność.

Opis warunków i punktacja :

- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych – 1 pkt,

-  Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej (1 dziecko -1 pkt),

-  Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (znaczny i dzieci niepełnosprawne – 2 pkt, umiarkowany – 1 pkt).

Na podstawie dokumentów złożonych przez chętnych do udziału w projekcie została przydzielana punktacja.

O zakwalifikowaniu się do projektu decydowała również możliwość techniczna podłączenia do sieci.

Jak wiemy sieć bezprzewodowa  w terenach górzystych nie jest w stanie objąć zasięgiem 100% powierzchni Gminy, przy założeniu że nie ponosi się kosztów niewspółmiernie większych od  efektów.

Reasumując chętnych do udziału w projekcie było 47 gospodarstw z czego 40 zostało objętych projektem, 4 gospodarstwa znajdują się na liście rezerwowej z uwagi na ograniczenia  ilościowe projektu, natomiast  pozostałe 3  gospodarstwa nie spełniały warunków udziału w projekcie z uwagi na  wymogi Unii Europejskiej bądź możliwość techniczną przyłączenia.

Większa ilość chętnych niż miejsc w projekcie przekonała mnie o słuszności podjęcia starań w zakresie realizacji projektu pn.” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce – II etap”.

Projekt ma na celu przede wszystkim :

- rozbudowę sieci bezprzewodowej aby objęła swoim zasięgiem większy teren Gminy w szczególności mowa tu o części Ślęszowic – Rówieniec, Tarnawska Góra,

- dostawę sprzętu komputerowego dla jednostki podległej Gminie Zembrzyce i koordynującej projekt,

- zapewnienie dostępu do Internetu dla jednostki podległej Gminie Zembrzyce,

- zapewnienia dostępu do Internetu 120 podmiotom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

W drugim etapie niestety nie zaplanowano zakupu komputerów jak miało to miejsce w wcześniejszym projekcie. W dniu składania wniosku tj. 20.09.2012 r. nie było możliwości finansowania projektu w 100% ze środków Unii Europejskiej a zakup 120 zestawów komputerowych znacznie podrażał by jego koszty. Wobec braku zgody Rady Gminy Zembrzyce która zaakceptowała wniosek 28.09.2012 r. i mając w pamięci niechętne nastawienie do mojego pomysłu, jakim było zapewnienie dostępu  do Internetu dla wszystkich mieszkańców Gminy, nie zdecydowałem się na zakup komputerów. Krytyczne uwagi co do wysokości kosztów projektu jak i późniejszych kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury przeważyły.

Chciałbym zaznaczyć jak wspominałem już w 2011 roku o  rozwojowym charakterze przedsięwzięcia. Zrealizowanie powyższych projektów stworzy realne szanse na uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług dostępu do Internetu o charakterze socjalnym dla wszystkich gospodarstw na terenie Gminy Zembrzyce. Internet w każdym domu za darmo. Biorąc pod uwagę że Gmina Zembrzyce nie poniosłaby żadnych kosztów związanych z budową sieci o wartości ok. 1,5 mln złotych uważam za sukces nie tylko swój ale Nas  wszystkich.   

Szczególnie jednak chciałbym podziękować Panu Przemysławowi Fidelus za wsparcie i zaangażowanie w projekt.

 

 

Wójt Gminy Zembrzyce

Eugeniusz Stypuła 
			   			  
			   
			   
Dodano w dziale Aktualności , Projekty unijne , W trakcie realizacji 2628 dni temu