Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZEMBRZYCE NA LATA 2020-2023

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY

NA LATA 2024-2027

 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565).

 

Wójt Gminy Zembrzyce zawiadamia, że w dniach od 13.11.2020 r. do 03.12.2020 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 r.”

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej https://zembrzyce.pl/.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zembrzyce.

 

 

Do pobrania

  • Program ochrony środowiska dla Gminy Zembrzyce - - Pobierz »
    Rozmiar: 1.84 MB
Dodano w dziale Aktualności , Komunikaty i Ogłoszenia 185 dni temu