Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 28 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

            W miesiącu grudniu 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

  1. Zorganizowano Jubileusz 50-lecia Par Małżeńskich, połączony  z udekorowaniem medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dzięki zaangażowaniu szkół, przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa zostały zorganizowane spotkania opłatkowe we wszystkich miejscowościach gminy.
  3. Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  4. Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach wypłaciło pomoc materialną o charakterze socjalnym, w formie stypendium szkolnego dla uczniów za okres od września do grudnia 2018 roku w wysokości 28 760 zł ( 20 % środki własne gminy, 80 % dotacja z MEN). Z pomocy skorzystało 70 uczniów.
  5.  Złożono wniosek o płatność w ramach „Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych” dla następujących dróg. Remont drogi gminnej „Jędrasy” nr 440921K w miejscowości Marcówka w km 0+000-0+217. Remont drogi gminnej „Sitarzówka I” nr 441219 K w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+038, 0+038 – 0+242.
  6. Wykonano i odebrano  zadanie pn.„Rozbudowa drogi: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budową korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367)
  7. Podpisano umowę na bankową obsługę budżetu Gminy Zembrzyce i jednostek organizacyjnych w latach 2019-2022,  bank został wybrany po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  8. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 6000 zł. na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku na realizację zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych – zadanie pn. „Czas na łyżwy”.
  9. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w: spotkaniach świątecznych z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach, posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działanie Podbabiogórze, spotkaniu świątecznym emerytowanych nauczycieli z terenu gminy, uroczystym przekazaniu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 327 dni temu