Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

 

W okresie od 25 września 2013 r. do 31 października 2013 r. podjęto oprócz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Pozyskano środki z MRPO  7.2. na realizację projektu pn. „Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomodernizacją   i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach”.

Wartość projektu to 994.808,34 zł,  z czego kwota dofinansowania to 777.192,38 zł.W ramach projektu planuje się :

a) wykonanie termomodernizacji, wymianę źródła ciepła i instalację solarną w budynku klubowego stadionu sportowego w Zembrzycach,

b) wykonanie instalacji solarnych w Zespole Szkół w Zembrzycach w odnawialne źródła energii,

c)wykonanie instalacji solarnych w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej w odnawialne źródła energii.

2. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na przedsięwzięcie „Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariatów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach”

3. Podpisano umowę z Wojewodą Małopolskim na remont drogi gminnej „Zarębki nad Skawcami” w miejscowości Zembrzyce.

4. Przeprowadzono przetarg oraz podpisano umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zembrzyce w sezonie zimowym 2013/2014.Nie wyłoniono wykonawcy dla sołectwa Marcówka i przysiółka Zarębki – Zembrzyce z powodu braku ofert.

5. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych obszar sołectwa Marcówka oraz przysiółki Zarębki w Zembrzycach.

6. Dostarczono i zamontowano kocioł z podajnikiem do Szkoły Podstawowej w Marcówce, oraz przeprowadzono modernizację instalacji CO.

7. Usunięto przeciek wody na ujęciu „Paleczka” w Zembrzycach.

8. Przeprowadzono czyszczenie kanalizacji w Zembrzycach i sprawdzono przepustowość kanalizacji w Zembrzycach przy użyciu kamery.

9. Przeprowadzono płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej w Zembrzycach

i Tarnawie Dolnej.

10. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w dużej Sali w budynku pawilonu sportowego w Zembrzycach.

11. Przedstawiciele Gminy Zembrzyce uczestniczyli w wyjeździe do Francji w ramach realizacji projektu pn.” Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba”. Wyjazd realizowany był w celu poznania różnych sposobów zagospodarowania terenów wokół zbiorników wodnych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z atrakcjami krajobrazowo turystycznymi, infrastrukturą i sposobem wykorzystania zbiorników wodnych na potrzeby rozwoju lokalnych społeczności.

12. Wójt uczestniczył w uroczystości 50-lecia Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych.

13. Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Społecznej w Zembrzycach, na którym został zaopiniowany pozytywnie regulamin organizacyjny zakładu.

14. Zorganizowana została uroczystość z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich z Gminy Zembrzyce.

15. Wójt uczestniczył w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej odbywających się w gminnych szkołach.

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 2346 dni temu