Zapytanie ofertowe – remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

I.     Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Śleszowicach, o adresie Śleszowice 166 A, 34-210 Zembrzyce zgodnie z załączonym kosztorysem.

Sposób podania ceny:

  1. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
  2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

II.  Termin i miejsce wykonania zamówienia:

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do 23 sierpnia 2019 roku
  2. Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

III.     Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Podpisany kosztorys ofertowy należy dostarczyć do Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 w terminie do dnia 4 lipca 2019 do godz. 12:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Do pobrania

Dodano w dziale Aktualności 145 dni temu