Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

DWUNASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r.  tj. w poniedziałek,

o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2019 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych, oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce na rok 2020.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinasowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

9.Podjęcie uchwały w sprawę: zmian w Statucie Gminy Zembrzyce.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zembrzyce.

11.Podjęcia uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12.Podjęcia uchwały w sprawie: ustalenia dla dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

13.Podjecia uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV-258/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w latach 2014-2019.

15.Podjęcia uchwały w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

16.Podjecie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

17.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

18.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

19.Podjęcie Uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2020-2029.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                  Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 487 dni temu