Sprawozdanie z prac Wójta w okresie międzysesyjnym

W okresie od 12 czerwca 2015 do 6 lipca 2015 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Zakończono realizację projektu „Już pływam” dla 75 uczniów kl  IV-VI szkół podstawowych z Gminy Zembrzyce. Koszt projektu 21 653 zł z czego 5998 zł to dotacja z Województwa Małopolskiego, wkład własny 14 905 zł, łączna kwota wpłacona przez rodziców 750 zł.
 2. Zakończył się I etap projektu „Umiem pływać” w projekcie uczestniczyło 103 uczniów klas I-II szkół podstawowych z Gminy Zembrzyce.

Koszt I etapu to 31 858 zł, z czego 15 926 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, wkład własny gminy 15 932 zł.
II etap w/w projektu rozpocznie się od 1 września i będzie trwał do grudnia 2015, będzie w nim uczestniczyć 72 dzieci uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Całkowity koszt projektu 54 199 zł.

 1. Wypłacona została pomoc materialna dla uczniów Gminy Zembrzyce w postaci zasiłku szkolnego na kwotę 61 685 zł
 2. Podpisano umowy dotyczące:

a)     odbioru odpadów z nieruchomości letniskowych,

b)    opracowania kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa parkingu i placu zabaw  przy Świetlicy w Tarnawie Górnej”,

c)     budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Śleszowice Dolne typu AsXSn 2×25 o długości 240 m w Śleszowicach,

d)    opracowania kompletnej dokumentacji  projektowo kosztorysowej przy drodze powiatowej w miejscowości Marcówka o długości ok. 1.800 m od zjazdu do centrum,

e)     opracowania kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn. „Dokumentacja architektoniczno – budowlana rozbudowy budynku Urzędu Gminy o powierzchnię sali sesyjnej, oddziału bankowego oraz zaktualizowanie dokumentacji dla istniejących obiektów”,

f)      utwardzenia terenu przy Zespole Szkół w Zembrzycach.

 1. Podpisano umowę o dofinansowanie remontu drogi transportu „Na Stawcu” w miejscowości Zembrzyce.
 2. Zlecono wykonanie bieżących remontów dróg w oparciu o zalecenia komisji gospodarczej.
 3. Zakończono główny etap prac i przekazano do użytkowania system informacji przestrzennej Gminy Zembrzyce.
 4. Zorganizowane zostały „Dni Gminy Zembrzyce ”.
 5. Uzyskano zgodę Zarządu Województwa Małopolskiego na zmianę lokalizacji  dla inwestycji w centra rekreacyjne związane z zagospodarowaniem Jeziora Mucharskiego
 6. Uzyskano zgodę Zarządu Powiatu Suskiego na warunki Gminy Zembrzyce w zakresie przystąpienia Powiatu Suskiego w 2015 r. do „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” w zakresie remontu drogi powiatowej do Marcówki
  1. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- uroczystości Jubileuszu 20 lat istnienia  Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

- uroczystości Jubileuszu 10 lat funkcjonowania na terenie Zembrzyc placówek Caritas Archidiecezji Krakowskiej

- Forum Pełnomocników NGO

- Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Podbabiogórze

- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

- Gali Finałowej EKOliderzy organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski z udziałem wojewody i wicemarszałka

- uroczystości zakończenia roku szkolnego kl. VI w Marcówce

- uroczystości zakończenia roku szkolnego w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Zembrzycach

- imprezach kulturalnych: Dni Gminy Zembrzyce oraz Powitanie Lata w Tarnawie Górnej

- Gminnym Turnieju Jednostek OSP

Przygotowano następujące projekty uchwał: 

w sprawie  przyjęcia zasad pierwszeństwa w zbywaniu budynków i  lokali mieszkalnych oraz  ustalenie wysokości bonifikat z tytułu nabycia lokalu przez najemcę,

w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r,

w sprawie  wyrażenia zgody na zakup nieruchomości

Wydane Zarządzenia Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym:

w sprawie: powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych od 1 marca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego;

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zembrzyce  na 2105 rok;

w sprawie zmian planów finansowych budżetu Gminy na 2105 rok;

w sprawie sporządzenia planu finansowego do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr VI/59/15/ z dnia 12 czerwca 2015 roku;

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego procedury rozliczania dotacji przyznanej Gminie Zembrzyce;

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

 

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 1737 dni temu