Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E

Wójt Gminy Zembrzyce na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r.) ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2012 r.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

1. Konkurs obejmować będzie następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

1) współpraca w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu kultury
fizycznej i sportu
2) wspieranie szkoleń w zakresie piłki nożnej,
3) udział w rozgrywkach i imprezach piłkarskich.

2. Wysokość środków na realizacje zadania:

Na realizację w/w zadań w roku 2012 przeznaczono środki publiczne w wysokości 60.000 złotych.

3. Zasady przyznawania dotacji.

1) w konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.),

2) oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.),

3) oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej.

4) do oferty należy dołączyć:

a) aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS-u (wydany w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej na każdej ze stron dokumentu aktualną datą oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo i zgodnie z zapisami aktualnego wypisu z KRS- u lub ewidencji do zaciągania zobowiązań majątkowych).
b) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem, opatrzony na każdej ze stron dokumentu aktualną datą oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo i zgodnie z zapisami aktualnego wypisu z KRS lub ewidencji do zaciągania zobowiązań majątkowych,
c) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS.

5) Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) złożenie oferty po wymaganym terminie,
b) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,
c) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
d) złożenie oferty nie podpisanej przez osoby uprawnione do tego zgodnie z zapisami statutu
i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u

6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

7) Zleceniobiorcy są zobowiązani dokonać korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

8) Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.

9) Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

10) Wójt Gminy zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzonej dokumentacji.

11) Oferent zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania oraz do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy o której mowa w pkt.12.

12) Dotacja celowa będzie udzielona na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Termin i warunki realizacji zadania.

1) Termin realizacji zadania na które składana jest oferta : od podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012 r.
2) Organizacja musi wykazać w przedstawionej ofercie co najmniej 5 % wkładu własnego finansowego lub pozafinansowego.
3) Dotacja nie może być udzielona i wykorzystana na następujące cele:
a) finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
b) zakup nieruchomości,
c) zadania inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych z wyjątkiem sprzętu sportowego, (pojęcie środka trwałego definiuje art. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.),
d) zadania dyskryminujące jakiekolwiek grupy,
e) prowadzenie działalności politycznej i religijnej,
d) wynagrodzenia dla osoby związanej a przygotowaniem i rozliczaniem wniosku.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2011 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zembrzycach w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

6. Terminy, tryb i kryteria wyboru oferty:

1) Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sprawdza zgodność oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
2) Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość zrealizowania zadania przez podmiot zgłaszający ofertę,
b) ocena kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
d) wysokość wkładu własnego,
e) ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego oferentów, uwzględnienie planowanego przez organizację rzeczywistego wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariatu,
f) dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta.
3) Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji uwzględniając wysokość środków publicznych w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.
4) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt zarządzeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z posiedzenia komisji.
5) Szczegółowe warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania określi umowa.
6) Oferent przed zawarciem umowy powinien dostarczyć korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania stosownie do przyznanej kwoty dotacji.

7. Informacja na temat wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach poprzednich.

W roku 2011 Gmina Zembrzyce przekazała na realizację zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotację dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.) w kwocie 60.000 złotych.

8. Informacje dodatkowe.

1) W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
2) Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Zembrzyce, BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
3) Wzory dokumentów dostępne są na stronie: BIP Urzędu Gminy Zembrzyce, stronie internetowej urzędu www.zembrzyce.pl oraz w Urzędzie Gminy Zembrzyce pok. Nr 16.

Danuta Smyrak

Dodano w dziale Aktualności 3430 dni temu