Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 

Dwudziesta dziewiąta   SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się w dniu 30  listopada  2017 r.  tj. czwartek  o godz.14-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Rady Gminy z dnia 03 listopada 2017 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z prac Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr XXXVII-279/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zembrzyce na lata 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce na rok 2018..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta  Bielsko – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-155/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i informacje.
 17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Sesje Rady 633 dni temu