Drugi Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „ Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach”

Wójt Gminy Zembrzyce ogłasza drugi konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  pod nazwą „ Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach ”, Śleszowice nr 162,  34-210 Zembrzyce.

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 nr 112, poz. 654 z późn. zm. ) tj. :

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego  wykonywania  obowiązków    kierownika,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym  albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,

4) nie została  prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;

3) opisany przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;

6) zaświadczenie o niekaralności;

7) oświadczenie o następującej  treści: wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( tj. Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

8) wszystkie dokumenty załączone do oferty w formie kopii powinny  być poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem, na  prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 11 marca 2013 roku do godz. 14-tej (decyduje data wpływu do urzędu) do sekretariatu Urzędu Gminy w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 540. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko kierownika GZOZ Przychodnia Zdrowia  w Śleszowicach”. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym „Gminnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach ”  można uzyskać w godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w:

1) Przychodni Zdrowia w Śleszowicach                  tel. 33- 8746- 017

2)Urzędzie Gminy w Zembrzycach, pokój  16 ;      tel. 33 -8746- 040

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest  – Pani mgr inż.  Danuta Smyrak – Sekretarz Gminy , tel. 33- 8746- 040.

 

Dodano w dziale Ogólne 2636 dni temu