Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Zembrzyce, dnia 6 maja 2020 roku

 

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 28 lutego 2020 roku do 06 maja 2020 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

 1. Gmina Zembrzyce w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant  wysokości 60.000 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania dla uczniów szkół. Za otrzymane wsparcie planuje się zakup 60 tabletów. Trafią one do szkół z terenu naszej gminy proporcjonalnie do ilości uczniów .  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 2. Projekt pn. „Rozwój e-usług w  Gminie Zembrzyce” znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja. Planowana wartość całego zadania to kwota 767 104,88 zł a wartość dofinansowania to 571 989,38 zł.
 3. Projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 K Kuków Tarnawa w km od 5+912,00 do 6+509,00 w miejscowości Tarnawa Górna, Gmina Zembrzyce, Powiat Suski” planowany do realizacji w 2020 roku przez Powiat Suski w partnerstwie z Gminą Zembrzyce znalazł się na podstawowej liście wśród zadań objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu pn. „Fundusz Dróg Samorządowych”. Planowana wartość całego projektu to kwota 986 077,68 zł. i obejmie ona rozbudowę drogi powiatowej m.in. o chodnik na dł. 597 m.
 4. Podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 11 240 zł dla Powiatu Suskiego z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej projektu pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno –  Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”.
 5. Podpisano umowę i przekazano środki finansowe w wysokości 15 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na  częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
 6. Podpisano umowę i przekazano środki finansowe w kwocie 6000,00 zł  na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
 7. Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy w związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dostosowały swoją działalność do wymogów zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość działania jednostek, jak również  bezpieczeństwo  petentów.
 8. Wprowadzone zostały procedury umożliwiające pomoc przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach osobom zobowiązanym do odbywania kwarantanny, jak również osobom korzystającym z usług opiekuńczych. Ponadto zabezpieczeni zostali klienci ośrodka pomocy społecznej w artykuły żywnościowe w ramach programu FEAD – we współpracy z zespołem charytatywnym.
 9.  5 marca 2020. w Szkole Podstawowej w Śleszowicach  zorganizowano gminny konkurs z wiedzy pożarniczej, ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
 10.  Podpisano umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 – 2021 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Opracowanie 2 audytów energetycznych budynków szkolnych zgodnie z wytycznymi. Dokumentacja objęła obiekt Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły Podstawowej w Śleszowicach.
 11.  Podpisano umowę na „Budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku nr 541 w Zembrzycach”.
 12. Podpisano umowę na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zembrzyce.

Dodatkowe informacje w zakresie bieżących działań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

Przedszkole oraz oddziały przedszkolne na terenie Gminy Zembrzyce pozostaną zamknięte.
Decyzja ta została podjęta po konsultacji z Kierownikiem Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach oraz Dyrektorami poszczególnych placówek szkolnych w kontekście wymogów wdrożenia odpowiednich procedur sanitarnych. Na decyzję wpływ ma również obecny stan epidemiologiczny w Małopolsce. Jednocześnie zwróciliśmy się do rodziców z prośbą o wyrażenie deklaracji chęci posłania dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego celem określenia ich potrzeb w tym zakresie by móc ewentualnie uruchomić stosowne placówki w czasie późniejszym.

Obiekty sportowo – rekreacyjne na terenie Gminy Zembrzyce tj. boiska przyszkolne, strefy rekreacyjne jak i boiska przy Centrum Rekreacyjnym w Zembrzycach pozostają zamknięte. Procedowane obecnie przepisy, które jeszcze nie weszły w życie dają możliwość uruchomienia w/w obiektów przy spełnieniu określonych warunków, których obecnie nie spełniamy. W tym zakresie podjęte zostaną stosowne działania by móc w późniejszym terminie uruchomić te obiekty, które będą wypełniać nadane rygory bezpieczeństwa.

Place zabaw, siłownie zewnętrzne na mocy rozporządzenia dalej pozostają zamknięte.

Biblioteka w Zembrzycach rozpoczęła proces wypożyczania i zwrotu książek w określonym reżimie sanitarnym. Nowe zasady określone zostały przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach stanowią one:

Dla użytkowników wypożyczalnia została otwarta, jednak bez zapewnienia wolnego dostępu do zbiorów

- Czytelnicy proszeni są o wchodzenie do biblioteki pojedynczo.

- Książki zwrócone podlegać będą 12 dniowej kwarantannie.

- Egzemplarze wypożyczanych książek i podawane będą wyłącznie przez bibliotekarza.

- Odwiedzających nas użytkowników obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych oraz

dezynfekcja rąk.

- Realizowane będą jedynie zamówienia i rezerwacje on-line oraz telefoniczne.

- Nie będzie możliwe korzystania ze stanowisk komputerowych, czytelni oraz kącika

malucha, ze względu na brak możliwości zachowania bezpiecznego dystansu oraz

skutecznej dezynfekcji elementów wyposażenia.

- Nie będą się odbywały się  żadne zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania itp.

W zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie od końcowych rozstrzygnięć polskiego parlamentu uległa zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Zembrzycach. Zmiana polega na przeniesieniu lokalu wyborczego ze Szkoły w Zembrzycach do budynku Pawilonu Sportowego. Zmiana podyktowana jest:
- chęcią wyłączenia pomieszczeń przedszkola przed koniecznością organizacji w nich wyborów w okresie stanu epidemii
- lepsza infrastruktura parkingowa przy Pawilonie Sportowym
- głosy mieszkańców o konieczności zapewnienia przestronniejszego miejsca z uwagi na wysokie frekwencje wyborcze w Zembrzycach

Trwają prace nad wdrożeniem odpowiednich rozwiązań technicznych i sanitarnych celem zwiększenia zakresu w bezpośredniej obsłudze klientów w Urzędzie Gminy.

 

Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 352 dni temu