INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. RADY GMINY

Wójt Gminy Zembrzyce informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Roma Maślana, zam. Tarnawa Dolna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Roma Maślana posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się dobrą znajomością przepisów. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się
o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

Dodano w dziale Aktualności 344 dni temu