Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZEMBRZYCE NA LATA 2017-2020

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2021-2024

Na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska     (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) Wójt Zembrzyc zawiadamia, że w dniach od 14.03.2017 r. do 03.04.2017 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024”

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce (Referat Inwestycji i Rozwoju), w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.zembrzyce.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • · w formie pisemnej
 • · ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
 • · za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz 262) – na adres gmina@zembrzyce.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zembrzyce.

Do pobrania

 • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZEMBRZYCE NA LATA 2017-2020 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2021-2024 - - Pobierz »
  Rozmiar: 5.53 MB
 • Pismo Małopolskiego Państwowego Wójewódzkiego Inspektora Sanitarnego - - Pobierz »
  Rozmiar: 1.30 MB
 • Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - - Pobierz »
  Rozmiar: 1.17 MB
 • Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego - - Pobierz »
  Rozmiar: 403.40 KB
Dodano w dziale Aktualności 738 dni temu