Kankurs na stanowisko referent w Urzędzie Gminy Zembrzyce

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA DS. ROZLICZEŃ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI – ½ etatu

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540

2. Stanowisko: Referent ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami – ½ etatu

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku finanse lub rachunkowość;
 2. dobra znajomość przepisów w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. staż pracy – 2 lata, w tym co najmniej 1 rok w księgowości budżetowej;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. obywatelstwo polskie;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. umiejętność dobrej organizacji pracy.

4. Wymagania dodatkowe, pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. doświadczenie w egzekucji należności budżetowych;
 2. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera, w tym programów MS Office.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie ewidencji księgowej należności budżetowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami;

2) egzekucja należności budżetowych, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty, odraczaniem terminów płatności za odpady;

4)  rozliczanie inkasentów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5) sporządzanie sprawozdań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami;

6)  prowadzenie ewidencji środków trwałych w książkach środków trwałych;

7) naliczanie amortyzacji i umorzeń środków trwałych;

8) przygotowywanie stosownych sprawozdań dotyczących środków trwałych;

9)  kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika referatu.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca ma charakter biurowy w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Zembrzyce. Wymiar czasu pracy ½ etatu, obowiązująca norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynosi 4 godziny na dobę i przeciętnie 20 godzin w tygodniu.  W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).

Pracownik będzie miał bezpośredni kontakt z petentami, wymagana jest ścisła współpraca z innymi pracownikami. Stanowisko wyposażone jest w sprzęt komputerowy. Pracownik będzie wykonywał zadania określone zakresem czynności. Podlega bezpośrednio Kierownikowi Referatu Finansowego.

7. Wymagane dokumenty:

1) życiorys

2)  list motywacyjny,

3)  kwestionariusz osobowy, z danymi kontaktowymi i nr telefonu,

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy (w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów oryginał powinien był przedłożony podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym
stanowisku ,

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)  oświadczenie o niekaralności,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie przez Urząd Gminy jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922)  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

10)  inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do zatrudnienia na danym stanowisku (opinie, referencje).

11)  kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane.

Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540 lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Referenta ds. rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami”.

Termin składania dokumentów 16 sierpnia 2017 roku godzina  godz. 12:00 .

O dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu nie Urzędzie Gminy Zembrzyce nie przekroczył 6%.

Dodano w dziale Aktualności 359 dni temu