INFORMACJA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 Wójt Gminy Zembrzyce informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:
Pani Ewa Korzeniowska, zam. Łękawica

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Korzeniowska posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji rekrutacyjnej, wykazała się dobrą znajomością przepisów. Na przygotowany zestaw pytań kandydatka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.
Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się
o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

Dodano w dziale Aktualności 244 dni temu