Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce w okresie międzysesyjnym

W okresie od 19 września 2015 r. do 21 października 2015 r. wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Wykonano odcinek kanalizacji o  długości 250 m od przepompowni P16 w stronę  przysiółka Storczały w Tarnawie Dolnej.

2. Naprawiono brzeg na odcinku 15 m na drodze „Sitarzówka” w Tarnawie Dolnej  wraz z założeniem bariery energochłonnej i wyprofilowaniem drogi.

3. Wykonano odwodnienie przy drodze gminnej „Pod Górę” w miejscowości Śleszowice.

4. Wykonano przebudowę drogi gminnej „Do Nosala” w miejscowości Marcówka.

5. Podpisano umowę na wykonanie remontu nawierzchni następujących dróg gminnych:

- „Do Kadeli” w miejscowości Tarnawa Dolna

- „Kwartniki” w miejscowości Śleszowice

- „Do Dworu” w miejscowości Śleszowice (obok Przychodni Zdrowia)

- „Tarnawska Góra” w miejscowości Tarnawa Dolna

- „Pagacówka” w miejscowości Tarnawa Górna

- „Potoczki” w miejscowości Śleszowice

- „Bielarz Zawiła” w miejscowości Tarnawa Dolna

- „Do Śliwy” w miejscowości Śleszowice

- „Bace” w miejscowości Zembrzyce

- „Do Wróbla” w miejscowości Zembrzyce (zjazd z Zarąbek Skawieckich).

6. Zlecono wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej „Koźle Zembrzyckie –  Tarnawskie”.

7. Podpisano umowę na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zembrzyce.

8. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie sieci oświetlenia ulicznego w Śleszowicach oś. Śmiechówka oraz drogi gminnej Stryszów – Zembrzyce.

9. Złożono wniosek o pozwolenie na wykonanie oświetlenia ulicznego części drogi powiatowej Zembrzyce – Marcówka.

10. Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Zembrzycach.

11. Przeprowadzono zapytanie ofertowe dla zadań :

- Przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i kosztorysem inwestorskim oraz kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb przeprowadzenia zamówienia publicznego wraz z proponowanymi kryteriami wyboru wykonawcy oraz uzasadnieniem dla zamierzenia inwestycyjnego Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Nad Paleczką” w Gminie Zembrzyce,

- Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa parkingu w Śleszowicach”.

12. Podpisano umowę na rozbiórkę budynków gospodarczych z odwozem i utylizacją materiałów, wykonanie podbudowy pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Zembrzycach.

13. Zrealizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach II edycja projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. / Wsparciem objętych zostało 41 rodzin, w tym 110 uczniów z terenu naszej gminy.  Pomoc została udzielona w łącznej wysokości  13 200,00 zł –  tj. po 120,00 zł na ucznia. Środki na realizację projektu w całości finansowane były ze środków Województwa Małopolskiego/.

14. Uregulowano stan sprawny drogi gminnej „Wójciki” w Tarnawie Dolnej.

15. W Kościele Parafialnym w Tarnawie Dolnej zorganizowana została uroczystość wręczenia nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego z cyklu „Patroni naszych kościołów”.

16. W dniu 21 października odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 lecia  pożycia par małżeńskich z Gminy Zembrzyce.

17.W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach w gminie

- spotkaniu z Radą Rodziców ZS w Zembrzycach oraz Radą Rodziców SP w Marcówce

- spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dotyczącemu Lokalnej Strategii Rozwoju

- Kongresie Karty Dużej Rodziny organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

- Konferencji „Narzędzia poprawy jakości powietrza dla samorządów”

- Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

- uroczystościach „Dnia Edukacji Narodowej” organizowanych w gminnych placówkach oświatowych

- uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Komitet budowy szkoły w Śleszowicach.

Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

 

 

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 1631 dni temu