KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEMBRZYCACH

ZARZĄDZENIE  Nr 9/2013

Wójta Gminy Zembrzyce

z dnia 01.02.2013

 w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia
naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach

 Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
Wójt Gminy Zembrzyce

 

z a r z ą d z a , co następuje:

 § 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach
w składzie:

 

 1. Pan Eugeniusz Stypuła – Wójt Gminy – Przewodniczący Komisji
 2. Pani Danuta Smyrak – Sekretarz Gminy – z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Pan Przemysław Fidelus – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – członek Komisji
 4. Pani Danuta Strączek – Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju – członek Komisji
 5. Pani Barbara Łach – Inspektor ds. kadr i administracyjnych – sekretarz Komisji

 § 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 § 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w BIP-ie oraz na stronie internetowej gminy.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do

Zarządzenia Wójta Gminy Zembrzyce

 nr 9/2013 z dnia 01.02.2013 r.

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W ZEMBRZYCACH

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 655

2. Stanowisko:

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach

 3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym, preferowane o kierunku inżynieria środowiska;
 2. staż pracy – 5 lat;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. obywatelstwo polskie;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 7. niezbędna wiedza w zakresie prowadzenia zakładu, w tym w szczególności znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o odpadach,  prawo ochrony środowiska, o gospodarce komunalnej,  o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym;
 8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi;
 10. umiejętność dobrej organizacji pracy.

4. Wymagania dodatkowe, pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne
wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. umiejętności organizacyjno-menadżerskie,
 2. doświadczenie w realizacji inwestycji,
 3. doświadczenie w zarządzaniu,
 4. prawo jazdy kat. B lub wyższe.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zarządzanie Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach
  w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie tego zakładu,
 2. zapewnienie właściwego wykorzystania powierzonego majątku zgodnie z przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki,
 3. kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
 4. pełnienie funkcji kierownika jednostki sektora finansów publicznych,
 5. praca wiąże się z koniecznością przebywania w terenie i bezpośrednią
  odpowiedzialnością za sprawność funkcjonowania instalacji wodno – kanalizacyjnej
  w Gminie.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1. pełny etat,

2. praca związana z koniecznością wyjazdów po terenie Gminy Zembrzyce.

7. Wymagane dokumenty:

1.   życiorys,

2.   list motywacyjny,

3.   kwestionariusz osobowy,

4.   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy (w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów oryginał powinien był przedłożony podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5.   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,

6.   pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Zembrzycach,

7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym
stanowisku,

8.   pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9.   pisemne oświadczenie o niekaralności,

10. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd Gminy Zembrzyce danych osobowych kandydata, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

11. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

11. inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do pełnienia funkcji    kierownika (opinie, referencje).

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Zembrzyce lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w  Zembrzycach, nr telefonu kontaktowego”.

Termin składania dokumentów 18 luty 2013 rok do godz. 14 00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Zembrzyce.

W dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzony zostanie test
i rozmowa kwalifikacyjna, tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Urzędu, i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Proces rekrutacji i zatrudnienia będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

Z uwagi na liczbę zatrudnionych osób w jednostce (poniżej 25) art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458) nie ma zastosowania.

 

Dodano w dziale Ogólne 2618 dni temu