Sesja Rady Gminy Zembrzyce

ZA W I A D O M I E N I E

       XXII SESJA VI kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się  w dniu 30 listopada  2012 r. piątek   o godz. 14 : 00 w budynku  OSP Zembrzyce  w której porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Zatwierdzenie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy  z dnia  26.10. 2012 r.
 4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w   wodę
  i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zembrzyce  na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. oraz  uchwalenia dopłat do taryf dla I Grupy odbiorców – indywidualne gospodarstwa domowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych  opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Zembrzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach pod nazwą „ Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach” i ogłoszenia jego jednolitego tekstu.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2013 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności  Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  w Suchej Beskidzkiej w roku 2013.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Województwu Małopolskiemu  w 2013 roku.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.
 14. Ustosunkowanie się Wójta Gminy do zarzutów części radnych z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy bieżące.
 16.  Wolne wnioski i zapytania.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Łukasz Palarski

 

Dodano w dziale Ogólne , Sesje Rady 2609 dni temu