Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Tarnawie Dolnej odcinek sieci od Osiedla Stypuły – Proroki do Osiedla Cudziki.

Zembrzyce: Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Tarnawie Dolnej odcinek sieci od Osiedla Stypuły – Proroki do Osiedla Cudziki.
Numer ogłoszenia: 249748 – 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji , Zembrzyce 655, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 61 33, faks 33 874 63 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Tarnawie Dolnej odcinek sieci od Osiedla Stypuły – Proroki do Osiedla Cudziki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane związane z inwestycją: Rozbudową infrastruktury wodociągowej w Tarnawie Dolnej odcinek sieci od Osiedla Stypuły-Proroki do Osiedla Cudziki Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)wykonanie robót ziemnych, b)montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicach zewnętrznych d 63mm i d 110 mm o łącznej długości , c)montaż zaworów redukcyjnych wraz z kompletnymi studzienkami, d)odbudowę dróg – wykonanie nawierzchni z kruszyw, w okresie realizacji zamówienia Wykonawca zadania zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania ubytków w podbudowie jezdni zapewniając tym samym bezproblemowe poruszanie się pojazdów oraz pieszych, e)pełną obsługę geodezyjną inwestycji, f)zapewnienie kierownictwa budowy, h) wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, i) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: -Wciąg z dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do SIWZ), -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 7 do SIWZ)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się że zamówienie uzupełniające będzie polegać na wykonaniu części robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.24.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności : 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : – wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, – innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności. 3) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy – Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie o postępowania o zamówienie publiczne. 4) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, ze powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 6) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 7) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego 8) stwierdzenia konieczności zmiany zakresu robót (zmniejszenia, zwiększenia, bądź wykonania robót zamiennych) zaakceptowanych przez obie strony umowy. Wówczas prace zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy założeniu że do wszystkich pozycji kosztorysu zostaną zastosowane ceny i nośniki jak w przypadku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do przedmiotowej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, adres 34-210 Zembrzyce nr 655.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 655, pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania :

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 249748 – 2012 data 13.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zembrzyce 655, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 61 33, fax. 33 874 63 90.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 30.07.2012 godzina 11:00, miejsce : Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach,34-210 Zembrzyce, pokój nr 5.
 • W ogłoszeniu powinno być: 30.07.2012 godzina 9:00, miejsce : Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach,34-210 Zembrzyce, pokój nr 5.

 

Kierownik GZWIK

Kazimierz Gliński

 

Zembrzyce, dnia 18.07.2012 r.

 GZWIK.271/1/1/2012

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Tarnawie Dolnej  odcinek sieci od Osiedla Stypuły – Proroki do Osiedla Cudziki”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) , zamawiający informuje że wprowadzono następujące zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

 1. W zakresie opis sposobu przygotowania oferty

Pkt. 13.12 zmianie ulega oznaczenie koperty zewnętrznej, napis na kopercie :

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.

„Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Tarnawie Dolnej odcinek sieci od Osiedla Stypuły-Proroki do Osiedla Cudziki

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 30.07.2012 r. godz. 9.30.

 

 1. W zakresie miejsce otwarcia ofert :

Pkt. 14.4 zmianie ulega miejsce otwarcia ofert na  : otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 655, pokój nr 1.

 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kierownik GZWIK

Kazimierz Glińsk

 

 

Zembrzyce, dnia 31.07.2012 r.

Numer ref. Postępowania :

GZWIK-271/1/2012

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 655, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Tarnawie Dolnej odcinek sieci od Osiedla Stypuły-Proroki do Osiedla Cudziki” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą :

Usługi Instalacji Wodno-Kanalizacyjnej, Centralnego ogrzewania i Gazu Jerzy Steczek, 34-205 Stryszawa 820 .

Przewidywany termin podpisania umowy 09.08.2012 r.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

Zgodnie z kryterium wyboru ofert : cena 100% oferta w/w firma otrzymała największa liczbę punktów – 100 punktów.

II.Z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wykluczono odrzucono : Brak.

III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

Ocena ofert :

Kryteria i ich znaczenie :

Cena, waga- 100%

Informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację :

Nr oferty

Wykonawca

Oferowana cena brutto (zł)

Ocena oferty

1

EKOINSTAL Sp. z o.o. Zwiła Krzysztof ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka

149999,15

85,66 p.

2

Usługi ogólnobudowlane Mętel Stanisław, Zawoja 100, 34-222 Zawoja

166797,24

 

77,03 p.

 

3

 

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz.Wod.Kan. Usługi Budowlane Michał Świerkosz, ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański

 

252972,53

 

50,79 p.

4

Firma Handlowo-Usługowa Rzeszótko Tomasz, ul. Jana Pawła II 116, 34-331 Pewel Mała

174209,17

73,76 p.

5

Edward Wójcik Firma Handlowo-Usługowa „WOD-INSTAL” Edward Wójcik, ul. Błądzonka 195, 34-200 Sucha Beskidzka

139916,62

91,84 p.

6

Jerzy Steczek Usługi Instalacji Wodno-Kanalizacyjnej Centralnego Ogrzewania i Gazu, Jerzy Steczek Stryszawa 820, 34-205 Stryszawa

128500,02

100 p.

7

Krzesińska Krystyna Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „METALDREW” Krystyna Krzesińska Kuków 88a, 34-206 Krzeszów

135119,50

95,10 p.

 

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

                                                                                                                                                                       Kierownik GZWIK

                                                                                                                                                                         Kazimierz Glińsk

 

Dodano w dziale Przetargi 2826 dni temu