Informcja o wynikach konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2020 roku.”

Konsultacje Programu przeprowadzono w dniach od 24.10.2019 r. do 08.11.2019 r.
Informacja o konsultacjach została ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zembrzyce , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Zembrzyce.
Ponadto poszczególne podmioty działające na terenie Gminy zostały powiadomione pisemnie
o ogłoszeniu projektu, jak również zostały powiadomione o spotkaniu konsultacyjnym w dniu 06.11.2019 r.
W w/w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
- KGW „Redz” Tarnawa Dolna,
- LKS „Błyskawica” Marcówka,
- KGW „Marcowianki”,
- Lokalna Inicjatywa Społeczna Nasza Gmina,
- Stowarzyszenie KrucaFux Cyrchel Team.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele LKS „Błyskawica” Marcówka zaproponowali, aby określić szczegółowe kryteria oceny ofert, złożonych w konkursie na wykonanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Przedstawiciel Stowarzyszenia KrucaFux Cyrchel Team zaproponował realizację zadania publicznego
z zakresu turystyki i krajoznawstwa, jakim byłoby np. wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Zembrzyce.
Pozostali obecni przedstawiciele stowarzyszeń nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.
Do Urzędu Gminy wpłynęły dwa formularze konsultacji dotyczące zwiększenia środków na realizację programu w 2020 roku od Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Rytm” oraz od Stowarzyszenia Nasza Wieś Śleszowice.
Z uwagi na fakt, że zgodnie z zapisem w projekcie Programu ostateczna wielkość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na 2020 rok, zmiany w projekcie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2020 roku” w tym zakresie na etapie konsultacji są bezzasadne.
W związku z tym w wyniku konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce w 2020 roku” nie został zmieniony.

Dodano w dziale Aktualności 274 dni temu