Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

OSIEMNASTA SESJA RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 30 LISTOPADA 2020 r.  tj. we środę,

o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2020 r.

3.Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.

5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

6.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce na rok 2021.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w związku z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zembrzyce.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027 r.”

12.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XVII/159/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zembrzyce.

13.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.

15.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

16.Podjęcia uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

17.Podjecie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2020-2029.

18.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

19.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.

20.Wolne wnioski i informacje.

21.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                                                  Grzegorz Józefowski

 

Dodano w dziale Aktualności 28 dni temu