Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W okresie od 26 czerwca 2018 r do 24 sierpnia 2018 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Podpisano umowę na budowę placu zabaw w miejscowości Zembrzyce.

2. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę dla zadania :

- Rozbudowa drogi: budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budową korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367).”

3. Przeprowadzono procedurę przetargową dla remontu drogi gminnej Koźle Zembrzyckie. Nie wpłynęła żadna oferta.

4. Wykonano i odebrano remonty następujących dróg :

- remont drogi gminnej „Do Fidelusa” w miejscowości Zembrzyce,

- remont drogi gminnej „Do Palecznych” w Tarnawie Dolnej,

- remont drogi gminnej „Płonki I” i „Płonki II” w Tarnawie Górnej,

- przebudowa drogi gminnej „Pod Las” w Tarnawie Górnej,

5. Podpisano umowę na renowację Obelisku Poległych 1914 – 1920 znajdującego się na placu w centrum Zembrzyc.

6. Po przeprowadzonych przetargach na dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/2019 podpisano umowy na:

-  część I „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły Podstawowej w Śleszowicach –  wartość zamówienia 120 204,00 zł

-  część II „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zembrzycach – wartość zamówienia 34 020,00 zł.

-  dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu  Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2018/2019 zł cena brutto za 1 kilometr 3,30 zł. (było 2,95) przewidywana wartość zamówienia  - 67 650,00 zł.

7. 30.06.2018r. zakończono realizacje projektu pn.” Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce”. Przesłano końcowy wniosek rozliczeniowy.

8. Rozliczono dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wyjazd dzieci na ,,Zieloną szkołę”  w kwocie 16 038 zł .

9. Podpisano umowę zwrotu nieruchomości, zabudowanej działki o nr ew, 3632 w Zembrzycach, na rzecz Skarbu Państwa.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach z dniem 1 sierpnia br. rozpoczął przyjmowanie wniosków w formie pisemnej na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

11. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu „Dobry Start”  300+, który zakłada wsparcie finansowe dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Na dzień sporządzania informacji złożono 351 wniosków, wydatkowano kwotę w wysokości 140 400,00 zł., a wsparciem zostało objętych 468 dzieci. Program finansowany jest z dotacji z budżetu państwa, a zadania wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

12. W dniu 1 lipca 2018 roku na boisku LKS Błyskawica w Marcówce zostały zorganizowane międzygminne zawody sportowo – pożarnicze.

13. Zakupiono i zamontowano ekologiczny kocioł węglowy w budynku mienia gminy w „Lecznicy”;

14. Trwa podpisywanie umów na realizację programu PONE w Gminie Zembrzyce.

W ramach programu przewiduje się wymianę około 40 starych palenisk na nowe

15. Wójt Gminy uczestniczył m.in.  w:

-  Wyścigu kolarskim „Memoriał Henryka Łasaka”

-  Imprezie kulturalnej „Rombanica” w Marcówce

- Międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych


 
			   			  
			   
			   
Dodano w dziale Aktualności , Sprawozdania z działalności wójta 453 dni temu